STRONA GŁÓWNA KONFERENCJE I WARSZTATY SZKOLENIA DLA FIRM SZKOLENIA I KURSY KONTAKT
O firmie Współpraca Oferty Pracy KLIENCI FIRMY Bankowość Chemia Energetyka Farmacja Finanse Logistyka Ochrona środowiska Prawo Transport Zarządzanie
NASI PARTNERZY
 
NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA - NOWA USTAWA
10 czerwca 2016 - 23 czerwca 2016
  EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA – nowa ustawa już uchwalona       10 czerwca 2016r., Katowice, hotel NOVOTEL 23 czerwca 2016r., Warszawa GOLDEN FLOOR (Millennium Plaza) Al. Jerozolimskie 123A, XXVI piętro Prowadzący: dr Zdzisław Muras, ekspert prawa energetycznego   Przyjęta  ustawa o efektywności energetycznej z lutego 2016r – najistotniejsze zmiany w stosunku do aktualnego systemu wsparcia:   ·           zakres przedmiotowy stosowania ustawy ·           nowe zasady uzyskania świadectw efektywności energetycznej – brak przetargu! ·           nowe zasady wydawania świadectw efektywności energetycznej, ·           nowe zasady rozliczenia obowiązku - realizacja przedsięwzięcia, świadectwa, opłata zastępcza – co, kiedy, ile, jak? ·           rozliczać się po roku, dwóch a może trzech – jak to wybierać i realizować,  ·           wieloletnie okresy rozliczenia obowiązku a taryfy, ·           odbiorca energochłonny w świetle nowego obowiązku, ·           audyt efektywności energetycznej dla przedsiębiorstw – nowy obowiązek i jego weryfikacja, ·           okres przejściowy – co i kiedy wygasa – jak nie stracić świadectw i rozliczyć obowiązek. ·           ile okresów rozliczeniowych za 2016 r.?   ·         Czy w 2015 został ogłoszony ostatni przetarg na wyłonienie przedsięwzięć efektywnościowych? ·         Co z jego rozstrzygnięciem? ·         Czy będzie można uzyskać świadectwa w wyniku tego przetargu i jak długo będą one ważne.? ·         Zasady rozliczenia obowiązku w przypadku funkcjonowania dwóch systemów prawnych. ·         Nowe zasady wsparcia efektywności energetycznej do 2020 (projekt ustawy o efektywności energetycznej z 2016 r.): a) od kiedy będą obowiązywać, b) czy nadal będą funkcjonowały świadectwa efektowności energetycznej, c) jak będzie można rozliczyć się z obowiązku efektywnościowego -rozliczenie roczne, dwu i trzyletnie, d) jak obowiązek będzie uwzględniany w taryfach, e) obowiązek a odbiorca energochłonny, f) audyt efektywności energetycznej i jego weryfikacja, f) kto i od kiedy będzie zobowiązany do przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa.       Zapraszamy do udziału w pozostałych szkoleniach: ZWOLNIENIA Z AKCYZY NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ dla energochłonnych Jak z nich skorzystać w praktyce? 2 czerwca 2016r., Katowice Warsztaty poprowadzą i na Państwa pytania odpowiedzą: Łukasz Janiga, Senior Menedżer w Zespole Podatków Pośrednich i Ceł Deloitte w Warszawie Anna Wibig, Menedżer w Zespole Podatków Pośrednich i Ceł Deloitte w Warszawie       INFORMACJE I REJESTRACJA: MASTER INSTITUTE tel: 22 188 10 71, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl, www.master-institute.pl  

więcej
PROGRAM REJESTRACJA
TRENING INTERPERSONALNY DLA KIEROWNIKÓW
15 czerwca 2016 - 15 czerwca 2016
Nazwa szkolenia : TRENING INTERPERSONALNY DLA KIEROWNIKÓW Terminy: 15.06.2016 Miejsce: WARSZAWA Ilość godzin: 8 h Cena: 440 zł netto   Grupa docelowa Kierownicy Menadżerowie Liderzy Cele szkolenia: doskonalenie umiejętności w zakresie komunikacji, rozwiązywania konfliktów i wykorzystywania nowoczesnych technik w tym zakresie, uzyskanie pogłębionego zrozumienia wpływu komunikacji na wyniki działania pracowników i funkcjonowanie organizacji doskonalenie umiejętności komunikacji werbalnej i niewerbalnej, dostarczenie praktycznych wskazówek dotyczących doskonalenia systemu komunikacji w przedsiębiorstwie.   Korzyści dla uczestników szkolenia: Poznanie swoich mocnych i słabych stron, Nauczenie się „zarządzania” własną osobowością, Znajomość typologii i mechanizmów zachowań, Wzrost umiejętności odczytywania sygnałów niewerbalnych, Umiejętność porozumiewania się słowem, Radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych, Wzrost skuteczności wpływu na innych/odporność na próby manipulacji społecznej, Poprawa komunikacji interpersonalnej - wzrost empatii, intuicji i asertywność,     Program szkolenia 1.        Znaczenie i funkcje komunikacji. 2.        Komunikacja interpersonalna. 3.        Proces komunikowania. 4.        Aktywne komunikowanie i przekazywanie informacji. 5.        Rodzaje komunikacji. 6.        Komunikacja werbalna i niewerbalna, jednokierunkowa oraz dwukierunkowa. 7.    Przeszkody w skutecznym komunikowaniu się, przyczyny konfliktu, psychologiczne warunki powstawania konfliktu. 8.        Istota konfliktu, rozwiązywanie konfliktów. 9.        Przezwyciężanie przeszkód w komunikacji interpersonalnej, asertywność. 10.    Rola szefa, komunikacja w organizacji, relacje przełożonego z podwładnym.   Metody  szkoleniowe: ü   forma warsztatowa ü   symulacje najistotniejszych sytuacji, z którymi spotykają się uczestnicy w codziennej praktyce ü   metody interaktywne i aktywizujące, takie jak: ·        wykład interaktywny ·        dyskusja ·        ćwiczenia indywidualne i grupowe ·        mini wykład z zastosowaniem prezentacji multimedialnej Power Point   Podczas szkoleń uczestnicy zostaną zapoznani z wiedzą, metodami i technikami do bezpośredniego zastosowania po zakończeniu szkolenia.   TRENER                                                                         Doświadczony trener, konsultant z ponad 24 letnią praktyką. W latach 1992-2005 kierowanie projektami wspierającymi rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w ramach programu PHARE. Świadczenie usług doradczych i szkoleniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. 1996 - 2000 - konsultant w projekcie Firma 2000 ACDI/VOCA, USAID, świadczenie usług doradczych i szkoleniowych dla MŚP. Trener/konsultant POLBUNTu – Programu adresowanego do sektora małych i średnich przedsiębiorstw służącego poprawie ich konkurencyjności i rentowności poprzez wdrażanie nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administarcji UMCS w Lublinie oraz Master of Business Administration na University of Central Lancashire. Uczestnik szkoleń i staży organizowanych przez Price Waterhouse, ACDI/VOCA, USAID, DTI, Lancashire plc w latach 1992-2005 z zakresu zarządzania, zasobów ludzkich, zarządzania projektami, analizy i planowania strategicznego, komunikacji, negocjacji, budowania zespołów, zarządzania sprzedażą, obsługi klienta, przywództwa, przeprowadzonych w Polsce, USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii. Certyfikat Prince2 Practitioner. 13 330 godzin doradztwa dla sektora małych średnich przedsiębiorstw w latach 1992-2015. Ponad 1063 dni przeprowadzonych szkoleń, w latach 2007-2015 z zakresu: zarządzania strategicznego, zarządzania zespołami, zasobami ludzkimi, projektami, komunikacji, negocjacji, budowania zespołów, zarządzania sprzedażą, technik sprzedaży, wywierania wpływu na ludzi, przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu, obsługi klienta. Prowadzenie szkoleń dla sektora publicznego. W roku 2010 z budowania ścieżek karier; tworzenia indywidualnych planów rozwoju pracownika, jako element motywowania, dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W roku 2012 z planowania strategicznego dla Urzędu Stołecznego Miasta Warszawy. W roku 2015 z zarządzania zasobami ludzkimi, budowy systemu ocen pracowniczych, efektywny kierownik sekretariatu, profesjonalnej obsługi klienta, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu dla Sądów Okręgowych i Rejonowych w Szczecinie, Wrocławiu, Tarnobrzegu, Mielcu oraz Otwocku.     Szczegółowe informacje/rejestracja: Sylwia Pszczółkowska tel.: 22 188 10 71, mobile: 600 719 200 spszczolkowska@master-institute.pl  

więcej
PROGRAM REJESTRACJA
Zmiany zezwoleń oraz doskonalenie Systemu monitorowania i raportowania emisji gazów cieplarnianych
16 czerwca 2016 - 16 czerwca 2016
    Zmiany zezwoleń oraz Doskonalenie Systemu monitorowania i raportowania emisji gazów cieplarnianych   16 czerwca 2016r., Katowice   Szkolenie prowadzi: Wiktor Krawczyk, weryfikator wiodący EU ETS, Prezes Zarządu GHG Professional   9.00 – 10.00 Zakres Ustawy o Systemie Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji -Definicje i zakres stosowania Ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji. Prowadzący WK 10.00-11.00 Zmiany w systemie wydawania zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych - Wymóg zmiany zezwoleń - Zakres wniosku o wydanie zezwolenia - Zmiany zezwolenia - wymagania dla Operatorów - Administrowanie zezwoleniami przez Organy - Rola KOBIZE w procesie wydawania zezwoleń - Rozliczanie emisji w przypadku cofnięcia zezwolenia lub zaprzestania działalności WK 11.00-12.30 NOWY formularz Planu Monitorowania (PM), Planu Poboru Próbek  (PPP) Zakres i wymagania formalne dot. PPP. Aktualizacja procedur związanych z planem monitorowania  Formalna aktualizacja planu monitorowania (zezwolenia) WK 12.30-13.15 Obiad   13.15 – 14.30 Weryfikacja raportu rocznego emisji oraz planu monitorowania (PM) Zalecenia do doskonalenia wynikające z raportu rocznego Zapisy ustawy a elektroniczne formularza zaproponowane przez KE NOWY Formularz dot. doskonalenia systemu monitorowania WK 14.30 -15.45 Doskonalenie systemu monitorowania i raportowania Analiza ryzyka – na przykładzie formularza KE Ocena adekwatności planu monitorowania - na przykładzie formularza KE Ocena adekwatności planu poboru próbek  - na przykładzie formularza KE Ocena zmian w działalności WK 15.45 – 16.00 Administracyjne kary pieniężne WK   INFORMACJE I REJESTRACJA: Telefon: 22 188 10 71, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl, www.master-institute.pl  

więcej
PROGRAM REJESTRACJA
TRENING NEGOCJACYJNY DLA KIEROWNIKÓW SPRZEDAŻY
16 czerwca 2016 - 16 czerwca 2016
Nazwa szkolenia : TRENING NEGOCJACYJNY DLA KIEROWNIKÓW SPRZEDAŻY Terminy: 16.06.2016 Miejsce: WARSZAWA Ilość godzin: 8 h Cena: 470 zł netto   Grupa docelowa Kierownicy, Menadżerowie, Liderzy,   Cele szkolenia poznanie stylów negocjacji, nabycie umiejętności planowania, prowadzenia oraz zamykania negocjacji zgodnie ze swoimi celami i oczekiwaniami, nabycie umiejętności radzenia sobie z manipulacją ze strony uczestników negocjacji,   nabycie umiejętności skutecznego i etycznego wywierania wpływu na uczestników negocjacji.   Korzyści dla uczestników szkolenia umiejętność przygotowania się do procesu negocjacji odkrywanie interesów drugiej strony skuteczne argumentowanie własnej oferty przeciwdziałanie manipulacjom i brudnym chwytom efektywne komunikowanie się z trudnym klientem   Program szkolenia   1.        Rola i znaczenie negocjacji w biznesie 2.        Przygotowanie do negocjacji 3.        Rozpoczęcie negocjacji 4.        Wyjaśnienie celu negocjacji i zakresu poruszanych tematów 5.        Istota efektywnej komunikacji 6.        Dyskusja negocjacyjna 7.        Strategie negocjacyjne 8.        Zakończenie negocjacji     Metody  szkoleniowe: ü   forma warsztatowa ü   symulacje najistotniejszych sytuacji, z którymi spotykają się uczestnicy w codziennej praktyce ü   metody interaktywne i aktywizujące, takie jak: ·        wykład interaktywny ·        dyskusja ·        ćwiczenia indywidualne i grupowe ·        mini wykład z zastosowaniem prezentacji multimedialnej Power Point   Podczas szkoleń uczestnicy zostaną zapoznani z wiedzą, metodami i technikami do bezpośredniego zastosowania po zakończeniu szkolenia.   TRENER                                                                           Doświadczony trener, konsultant z ponad 24 letnią praktyką. W latach 1992-2005 kierowanie projektami wspierającymi rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w ramach programu PHARE. Świadczenie usług doradczych i szkoleniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. 1996 - 2000 - konsultant w projekcie Firma 2000 ACDI/VOCA, USAID, świadczenie usług doradczych i szkoleniowych dla MŚP. Trener/konsultant POLBUNTu – Programu adresowanego do sektora małych i średnich przedsiębiorstw służącego poprawie ich konkurencyjności i rentowności poprzez wdrażanie nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administarcji UMCS w Lublinie oraz Master of Business Administration na University of Central Lancashire. Uczestnik szkoleń i staży organizowanych przez Price Waterhouse, ACDI/VOCA, USAID, DTI, Lancashire plc w latach 1992-2005 z zakresu zarządzania, zasobów ludzkich, zarządzania projektami, analizy i planowania strategicznego, komunikacji, negocjacji, budowania zespołów, zarządzania sprzedażą, obsługi klienta, przywództwa, przeprowadzonych w Polsce, USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii. Certyfikat Prince2 Practitioner. 13 330 godzin doradztwa dla sektora małych średnich przedsiębiorstw w latach 1992-2015. Ponad 1063 dni przeprowadzonych szkoleń, w latach 2007-2015 z zakresu: zarządzania strategicznego, zarządzania zespołami, zasobami ludzkimi, projektami, komunikacji, negocjacji, budowania zespołów, zarządzania sprzedażą, technik sprzedaży, wywierania wpływu na ludzi, przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu, obsługi klienta. Prowadzenie szkoleń dla sektora publicznego. W roku 2010 z budowania ścieżek karier; tworzenia indywidualnych planów rozwoju pracownika, jako element motywowania, dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W roku 2012 z planowania strategicznego dla Urzędu Stołecznego Miasta Warszawy. W roku 2015 z zarządzania zasobami ludzkimi, budowy systemu ocen pracowniczych, efektywny kierownik sekretariatu, profesjonalnej obsługi klienta, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu dla Sądów Okręgowych i Rejonowych w Szczecinie, Wrocławiu, Tarnobrzegu, Mielcu oraz Otwocku.   Szczegółowe informacje/rejestracja: Sylwia Pszczółkowska tel.: 22 188 10 71, mobile: 600 719 200 spszczolkowska@master-institute.pl      

więcej
PROGRAM REJESTRACJA

1 2

Copyright © 2010 by Master Institute | All rights reserved ewipo.pl