STRONA GŁÓWNA KONFERENCJE I WARSZTATY SZKOLENIA DLA FIRM SZKOLENIA I KURSY KONTAKT
O firmie Współpraca Oferty Pracy KLIENCI FIRMY Bankowość Chemia Energetyka Farmacja Finanse Logistyka Ochrona środowiska Prawo Transport Zarządzanie
NASI PARTNERZY
 
NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

AUKCJE OZE - w świetle nowelizacji ustawy o OZE oraz projektowanych aktów prawnych
31 sierpnia 2016 - 31 sierpnia 2016
                      „Aukcje OZE - w świetle nowelizacji ustawy o OZE  oraz projektowanych aktów prawnych”   31 sierpnia 2016 r., Warszawa   GOLDEN FLOOR, BUDYNEK MILLENNIUM Al. Jerozolimskie 123A Seminarium pt. „Aukcje OZE - w świetle nowelizacji ustawy o OZE oraz projektowanych aktów prawnych” mają na celu przygotowanie podmiotów wytwarzających energię elektryczną z OZE do prawidłowego przystąpienia do pierwszej aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE, w świetle nowych wymagań wynikających z nowelizacji ustawy o OZE oraz rozporządzeń wykonawczych do art. 12 nowelizacji ustawy o OZE. Podczas seminarium zostaną także przybliżone proponowane zmiany wynikające z zapowiadanej już, kolejnej „jesiennej” nowelizacji ustawy o OZE, tj. w szczególności dotyczące zmian w zasadach przeprowadzania aukcji. Omówione zostaną także nowe warunki przystąpienia do aukcji i sposób rozstrzygania samej aukcji.       9:00 -9:30  Rejestracja Uczestników, poranna kawa 9:30 – 11:30   Aktualne otoczenie formalno-prawne   §   zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o OZE, w szczególności: - nowe definicje, w tym warunki spełnienia wymagań definicji   instalacji odnawialnego źródła energii; - nowe koszyki aukcyjne; - warunki aukcji interwencyjnej; - nowe zasady ustalania parametrów aukcji; - zmodyfikowane zasady rozliczeń po rozstrzygnięciu aukcji; §   nowe rozporządzenia wykonawcze wskazane w art. 12 nowelizacji ustawy OZE; §   proponowane zmiany w „jesiennej” nowelizacji ustawy OZE; §   zasady przyłączania do sieci po nowelizacji ustawy OZE; §   aukcje OZE a badanie efektu zachęty; §   zasady wejścia na rynek – koncesja/rejestracja/”wolna” działalność ;   11:30 – 11:40 Przerwa kawowa 11:40 – 13:00   Ustawa OZE po nowelizacji a istniejące instalacje – czas się przygotować Przedstawienie wpływu nowych regulacji na istniejące źródła wytwórcze OZE, w tym: §    nowe warunki obowiązku zakupu energii elektrycznej; §    zmiany w procedurze uzyskania świadectwa pochodzenia; §    mechanizmy zapobiegające nadpodaży świadectw pochodzenia ; §    zasady przejścia z systemu kwotowego („ certyfikatów ”) do systemu „ aukcyjnego ”; §    przygotowanie prawidłowej deklaracji o przystąpieniu do aukcji dla istniejących instalacji OZE; §    okres przejściowy – „stary” a „nowy” system wsparcia.   13:00 – 13:45 Lunch 13:45 – 15:00   Czas na aukcje – symulacja aukcji – zgodnie z warunkami określonymi w nowych rozporządzeniach wykonawczych wskazanych w art. 12 nowelizacji ustawy o OZE   §   aukcja 2016:  – ile i jakie koszyki; – jakie ceny referencyjne; – współczynnik stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej – nowe podejście; – tryb i zasady przeprowadzenia; – weryfikacja wygranych ofert; – procedury „ po ” rozstrzygnięciu aukcji .   15:00 – 16:00     Aukcje OZE a nowy wytwórca energii z OZE   §   „ prekwalifikacja ” - procedura oceny formalnej przygotowania do wytwarzania energii; §   warunki przystąpienia do aukcji;   16:00 Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów       Seminarium poprowadzi  ekspert ds. systemów wsparcia OZE i CHP. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Z zagadnieniami dotyczącymi źródeł OZE i kogeneracji związany od okresu studiów, wieloletni pracownik URE, odpowiedzialny obecnie w Urzędzie za system wsparcia energii wytwarzanej w  wysokosprawnej kogeneracji, proces koncesjonowania i rejestr małych instalacji. 

więcej
PROGRAM REJESTRACJA
SYSTEM WSPARCIA PO NOWELIZACJI - CO NOWEGO
20 września 2016 - 20 września 2016
                             System wsparcia OZE po nowelizacji - co nowego? 20 września 2016r., Warszawa     8.45-9.00. Rejestracja uczestników. Podstawy prawne, w tym minimalny zakres implementacji: ·       Ustawa o odnawialnych źródłach energii po noweli z grudnia 2015 r. ·       Projekt ustawy o zmianie ustawy o OZE – 5 maja 2016 r. – Druk sejmowy 476. ·       Rozporządzenia wykonawcze 9.00-10.30 Zakres systemu wsparcia w ujęciu podmiotowym – nowe podejście i zasady wejścia do systemu: ·         Biomasa lokalna ·         Instalacja OZE ·         Dedykowana instalacja OZE, hybryda oraz hybryda OZE. ·         Nowe rodzaje podmiotów – mikroklaster energii i maktroklaster energii, spółdzielnia. ·         Prosument – nowe otwarcie. ·         Zasady przyłączania do sieci – nowe założenia, aktualna praktyka i najnowsze orzecznictwo – kiedy można źródło odłączyć od sieci. ·         Koncesje, rejestracja, działalność niereglamentowana przez państw, w tym dla nowych „powołanych” ustawą podmiotów. 10.30-11.00 Zakres wsparcia w ujęciu przedmiotowym: ·         Pojęcie efektu zachęty – a regulacje krajowe. ·         Pojęcie łącznej wartości pomocy publicznej – nowe podejście. ·         Zasady wsparcia prosumenta. 11.00-11.15 PRZERWA NA KAWĘ 11.15-13.15 Zakres zmian dotyczący systemów wsparcia OZE: ·         Świadectwa pochodzenia i energią elektryczna fizyczna – nowe rozwiązania: Ø Nowe zasady wydawania świadectw pochodzenia, Ø Podmioty korzystające, Ø Długość wsparcia, Ø Obowiązek zakupu energii elektrycznej fizycznej - sprzedawca zobowiązany – zakres obowiązku, Ø Nowe zasady określenia poziomu obowiązku – nowy rodzaj świadectw pochodzenia,   ·         Aukcje i energia elektryczna fizyczna: Ø Procedura prekwalifikacji, Ø „Ceny referencyjne” Ø „Stare”, zmodernizowane i nowe instalacje oraz nowe podmioty - jako uczestnicy aukcji, Ø Zasady przeprowadzenia aukcji – koszyki aukcyjne! Ile i jakie? Nowe zasady rozstrzygnięcia aukcji. Ø Obligatoryjna aukcja uzupełniająca. Ø Zakres obowiązku zakupu energii elektrycznej fizycznej po wygranej aukcji, Ø Zakres uprawnienia do pokrycia salda ujemnego dla energii z aukcji, Ø „Okres funkcjonowania wsparcia”, 13.15-14.00 LUNCH 14.00-14.40 Zakres zmian dotyczący systemów wsparcia OZE c.d. 14.40 -15.00 Nowe podmioty w systemie wsparcia: ·         Sprzedawca Zobowiązany – zasady wyznaczenia i funkcje. ·         Operator Rozliczeń Energii Odnawialnej a Zarządca Rozliczeń - zasady i  funkcje działania. ·         Zadania i rola OSP w aukcyjnym systemie wsparcia. ·         Zasady kalkulacji stawki opłaty OZE. ·         Płatnik opłaty OZE – nowe podejście. 15.00-16.00 Gwarancja poziomu wsparcia oraz rozwiązania okresu przejściowego: ·         Zasady „interwencji” na rynku świadectw pochodzenia. ·         Zasady rozliczenia ze zobowiązania wytwarzania w wyniku wygrania aukcji. ·         Zasady kontroli wykonywania działalności – po aukcji. ·         Koszty bilansowania handlowego. ·         Ograniczenia i wyłączenia z sytemu wsparcia. ·        Nowe zasady rozliczenia obowiązku, w tym odbiorcy przemysłowi. ·         Okres przejściowy – „stary” a „nowy” system wsparcia. 16.00 -16.05. Podsumowanie i zakończenie szkolenia     Prowadzący: Zdzisław Muras,  doktor nauk prawnych, radca prawny, wykładowca Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie, wieloletni pracownik URE. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym osiemnastu książek i opracowań zwartych, licznych glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i artykułów z zakresu postępowania karnego, prawa wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa energetycznego (związanych z energetyką odnawialną, kogeneracją, koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciekłych). Jest redaktorem i współautorem m.in. komentarza do Prawa energetycznego (2010 r.) oraz autorem podręczników Podstawy prawa (2015) i Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów (2005).   INFORMACJE I REJESTRACJA: MASTER INSTITUTE tel: 22 188 10 71, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl , www.master-institute.pl

więcej
PROGRAM REJESTRACJA
BIOMASA warsztaty komputerowe
29 września 2016 - 29 września 2016
                               „Czas na BIOMASĘ” – warsztaty komputerowe 29 września 2016r., Warszawa GOLDEN FLOOR (budynek Millennium) Al. Jerozolimskie 123A   Warsztaty pt. „Czas na BIOMASĘ” mają na celu praktyczne przygotowanie podmiotów wytwarzających energię elektryczną z biomasy, do prawidłowego przystąpienia do pierwszej aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE, ewentualnie prawidłowego uczestnictwa w zmienionym mechanizmie świadectw pochodzenia, w świetle nowych wymagań wynikających z nowelizacji ustawy o OZE. Nowelizacja ustawy o OZE, zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Energii, zmienia zasady wsparcia dla OZE -  większe wsparcie trafi do operatorów instalacji wytwarzających energię w sposób przewidywalny i stabilny, wykorzystując lokalnie dostępne zasoby, co oznacza m.in. większe wsparcie dla instalacji biomasowych, w tym także dedykowanych instalacji spalania wielopaliwowego (DISW). Do ustawy dopisano także definicję drewna energetycznego, a także biomasy lokalnej, to jest takiej, która pozyskiwana jest w odległości do 300 km od miejsca jej wykorzystania. Jednocześnie zasadniczo zmieniono definicję instalacji OZE oraz DISW, co w praktyce umożliwia powstanie „nowych” DISW, które będą mogły uczestniczyć w aukcjach OZE . Jak skutecznie uzyskać koncesję, w tym przygotować dokumentację uwierzytelniającą dla DISW, w świetle nowych uwarunkowań wynikających z nowelizacji ustawy o OZE? Jak przygotować organizację do gromadzenia dokumentacji dot. drewna energetycznego oraz potwierdzenia wymaganego udziału biomasy lokalnej? Jak przygotować deklarację o przystąpieniu do aukcji? Jak uniknąć błędów we wnioskach o wydanie zaświadczeń o dopuszczeniu do udziału w aukcji? Na te i wiele innych nurtujących Państwa pytań odpowie oraz przeprowadzi studium przypadku dla poszczególnych rodzajów instalacji OZE, ekspert ds. systemów wsparcia buomasy.   W ramach warsztatu otrzymacie Państwo: §    możliwość przygotowania przykładowej dokumentacji uwierzytelniającej dla dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego, w świetle nowych uwarunkowań wynikających z nowego  brzmienia definicji DISW nadanego nowelizacją ustawy o OZE; §    możliwość przygotowania przykładowych deklaracji o przystąpieniu do aukcji dla istniejących instalacji OZE; §    możliwość przygotowania przykładowych wniosków o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji dla DISB oraz DISW; §    możliwość przygotowania przykładowego wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia dla ISW/DISB/DISWoraz oświadczenia składanego na podstawie art. 233 Kk wraz z wnioskiem; §    możliwość pracy w grupach przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych;   Z uwagi na charakter warsztatów przewidywana liczba uczestników jest ograniczona .   INFORMACJE I REJESTRACJA: MASTER INSTITUTE tel: 22 188 10 71, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl , www.master-institute.pl

więcej
PROGRAM REJESTRACJA
TARYFA DYSTRYBUCYJNA - KROK PO KROKU
06 października 2016 - 06 października 2016
   „Taryfa dystrybucyjna krok po kroku” 7 października 2016r., Warszawa   GOLDEN FLOOR budynek Millennium Al. Jerozolimskie 123A   PROGRAM 8:30 – 9:00 rejestracja uczestników, kawa powitalna 9:00 – 9:45 Praktyczne omówienie  rozporządzenia ws. kalkulacji taryf dla energii elektrycznej Struktura taryfy Zasady podziału na grupy taryfowe Wymagania  wobec  kalkulacji  stawek opłat Warunki  stosowania taryfy – wymagania  wobec  tekstu taryfy 9:45 – 11:15 Praktyczne omówienie  założeń do kalkulacji taryf dla przedsiębiorstw  sieciowych, corocznie przekazywanych przez URE Zestawienie  dokumentów  źródłowych Źródła  informacji  i weryfikacji danych we wniosku taryfowym Założenia do kalkulacji przychodu  regulowanego Klasyfikacja i podział kosztów na grupy taryfowe Koszty operacyjne – ocena poziomu uzasadnionego w OSD i OSDn, Amortyzacja Podatki od majątku sieciowego Zasady wynagradzania kapitału 11:15 – 11:30 przerwa na kawę 11:30 – 13:30 Praktyczne omówienie  założeń do kalkulacji taryf dla przedsiębiorstw  sieciowych, corocznie przekazywanych przez URE ciąg dalszy Różnica bilansowa –  ocena poziomu poziom uzasadnionego Tranzyty energii Koszt zakupu usług przesyłowych  od PSE SA lub usług dystrybucyjnych od  nadrzędnego OSD Pozostałe elementy przychodu  regulowanego Przychód planowany  do kalkulacji stawek opłat Planowana wielkość i struktura nośników Opłaty za przyłączenie Kalkulacja stawek  opłat abonamentowych Analiza rodzajów grup taryfowych Tekst taryfy Analiza skutków  dla odbiorców stopień uzmiennienia  kosztów stałych reklasyfikacja  kosztów  do grup taryfowych 13:30 – 14:15 lunch 14:15 – 15:00 Plan rozwoju przedsiębiorstwa sieciowego a kalkulacja jego taryfy Przełożenie wyników uzgodnienia projektu  planu rozwoju na kalkulację taryfy 15:00 – 16:00 Skutki taryfowe regulacji jakościowej Ogólne zasady funkcjonowania  mechanizmu  regulacji jakościowej Kluczowe wskaźniki jakości Zasady uwzględniania wpływu regulacji jakościowej na kalkulację przychodu  regulowanego 16:00 – 17:00 Pułapki i niuanse postępowania ws zatwierdzenia taryfy Arkusze kalkulacyjne – załączniki do wniosku taryfowego       - dla  dystrybucji       - dla przedsiębiorstw zintegrowanych pionowo 17:00 – zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów     INFORMACJE I REJESTRACJA: tel: 22 188 10 71, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl

więcej
PROGRAM REJESTRACJA

1

Copyright © 2010 by Master Institute | All rights reserved ewipo.pl