STRONA GŁÓWNA KONFERENCJE I WARSZTATY SZKOLENIA DLA FIRM SZKOLENIA I KURSY KONTAKT
O firmie Współpraca Oferty Pracy KLIENCI FIRMY KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Bankowość Chemia Energetyka Farmacja Finanse Logistyka Ochrona środowiska Prawo Transport Zarządzanie
NASI PARTNERZY
 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Warszawa dnia 10 maja 2018r.

 

INFORMACJA dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  ich swobodnego przepływu (Rozporządzenie).

W związku z powyższym, uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa przedstawicieli przetwarzane są zgodnie z art.6 Rozporządzenia ust 1 pkt b,c oraz f ( w odniesieniu do niżej wymienionych punktów):

1)      Administratorem danych osobowych jest MASTER INSTITUTE Anna Janiga ul. Odkryta 48 a lok. 9 , 03-140 Warszawa,

2)      W sprawach związanych z wprowadzeniem RODO oraz w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych można kontaktować się telefonicznie: 22 243 90 03 lub 604 050 480 oraz elektronicznie na rodo@master-institute.pl

3)      Dane osobowe zostały udostępnione osobiście w rozmowach telefonicznych lub przez pracodawców w związku z wykonaniem umów związanych z realizacją szkoleń,

4)      Zgody na przetwarzanie danych osobowych przez obecnych Klientów zostały przekazane wraz z umową – zgłoszeniem na szkolenie/warsztat/konferencję,

5)      Dane osobowe przetwarzane przez MASTER INSTITUTE obejmują dane kontaktowe (adres pocztowy, adres e-mail, telefon),

6)      Podstawą przetwarzania danych jest przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (podstawa prawna art.6 ust. 1 pkt. c) np. wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych przez czas określony przepisami Ustawy prawo o rachunkowości oraz udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie określonej przepisami; dochodzenia roszczeń , wierzytelności z tytułu umowy przez okres, po którym te roszczenia się przedawnią (art. 6, ust 1, lit. f),

7)      Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację umowy lub zlecenia,

8)      W przypadku przedstawicieli dostawców ich dane zostały pozyskane bezpośrednio od dostawców, których reprezentują lub z publicznie dostępnych źródeł,

9)      Państwa dane osobowe przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby wykonania obowiązków  np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, księgowe, prawne, informatyczne,

10)   Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy, do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, nie dłużej niż do piątego roku kalendarzowego następującego po roku, w którym umowa wygasła lub została w całości zrealizowana,

11)   Państwa dane nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

 

 

 

Każdy z Państwa lub Państwa przedstawicieli ma prawo do :

·         Dostępu do treści swoich danych

·         Sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych

·         Przenoszenia danych

·         Wniesienia sprzeciwu

·         Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

·         Ponadto mają Państwo prawo wniesienie skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 

Niniejsze pismo ma charakter informacyjny z datą wejścia w życie od dnia 25 maja 2018r.

 

Anna Janiga

Właściciel
MASTER INSTITUTE


Copyright © 2010 by Master Institute | All rights reserved ewipo.pl