STRONA GŁÓWNA KONFERENCJE I WARSZTATY SZKOLENIA DLA FIRM SZKOLENIA I KURSY KONTAKT
O firmie Współpraca Oferty Pracy KLIENCI FIRMY KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Bankowość Chemia Energetyka Farmacja Finanse Logistyka Ochrona środowiska Prawo Transport Zarządzanie
NASI PARTNERZY
 
ARCHIWUM WYDARZEŃ

KOGENERACJA 2016 w praktyce. Rozliczenie roku i gwarancje pochodzenia
15 grudnia 2016 - 15 grudnia 2016
  KOGENERACJA 2016 – w praktyce rozliczenie roku i gwarancje pochodzenia   15 grudnia 2016r., Warszawa   GOLDEN FLOOR Millennium Plaza, AL. Jerozolimskie 123A XV piętro sala 3   Rejestracja uczestników i kawa powitalna 9:30 - 10:00 Celem warsztatów jest: §   Szczegółowe omówienie zmian w  postępowaniach administracyjnych o udzielenie koncesji (w tym także dot. zmiany koncesji, promesy koncesji, promesy zmiany koncesji) na wytwarzanie energii elektrycznej i/lub ciepła wynikające z ostatnich nowelizacji m.in. ustawy – Prawo energetyczne; §   Przedstawienie zasad potwierdzenia przez Prezesa URE ewentualnego spełnienia „ efekt u zachęty ”, o którym mowa w art. 43 ustawy – Prawo energetyczne oraz w Wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020 projektów inwestycyjnych w zakresie wytwarzania energii elektryczne w wysokosprawnej kogeneracji i OZE ( Dz.U.UE.C.2014.200.1); §   Przedstawienie wymagań technicznych wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji; §   Przygotowanie przykładowych wniosków o wydanie świadectwa z kogeneracji (w tym w jednostce „wielopaliwowej”); §   Zasady wypełnienia wniosków o „korekcyjne” wydanie świadectwa z kogeneracji oraz o umorzenie „korekcyjne”; §   Przygotowanie jednostek kogeneracji do audytu rocznego; §   Omówienie nowego instrumentu wsparcia - gwarancji pochodzenia z kogeneracji ; §   Zaprezentowanie zasad uczestnictwa jednostki kogeneracji, stanowiącej instalację OZE w nowym mechanizmie wsparcia OZE – aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z OZE .   W ramach warsztatu otrzymacie Państwo: §   Możliwość pracy na przykładowych wnioskach o wydanie świadectw pochodzenia z kogeneracji, w tym wnioskach „korekcyjnych”;   §   Możliwość pracy na przykładowym wniosku o wydanie gwarancji pochodzenia z kogeneracji.

więcej
 
NOWA USTAWA O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
08 grudnia 2016 - 08 grudnia 2016
  Ustawa o efektywności energetycznej Białe certyfikaty – aktualne i nowe „rozdanie”   8 grudnia 2016r., Katowice Best Western Premier Katowice ul. Bytkowska 1A     9.00-09.10   Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej z 25 października 2012 r. 2012/27/UE – funkcjonowanie systemu do 2020 r. 9.10-11.00 Ustawa o efektywności energetycznej – najistotniejsze zmiany w stosunku do aktualnego systemu wsparcia:   ·           zakres przedmiotowy stosowania ustawy ·           nowe zasady uzyskania świadectw efektywności energetycznej – bark przetargu! ·           nowe zasady wydawania świadectw efektywności energetycznej, ·           nowe zasady rozliczenia obowiązku - realizacja przedsięwzięcia, świadectwa, opłata zastępcza – co, kiedy, ile, jak? ·           rozliczać się po roku, dwóch a może trzech – jak to wybierać i realizować,  ·           wieloletnie okresy rozliczenia obowiązku a taryfy, ·           odbiorca energochłonny w świetle nowego obowiązku, ·           audyt efektywności energetycznej dla przedsiębiorstw – nowy obowiązek i jego weryfikacja, ·           okres przejściowy – co i kiedy wygasa – jak nie stracić świadectw i rozliczyć obowiązek.   11.00-11.15 Przerwa kawowa 11.15-12.15 Ustawa o efektywności energetycznej – cd. 12.55-13.15 Przetarg efektywnościowy – prawo i s postrzeżenia praktyczne: czy to już ostatni przetarg, zasady wyboru przedsięwzięć „energooszczędnych”, w tym zasady przygotowania i przeprowadzenia przetargu, ·         wymagane dokumenty, ·         zakres wypełnienia deklaracji przetargowej, ·         zasady przygotowania i przystąpienia do przetargu. ·         z czym do przetargu – czyli rodzaje kwalifikowanych przedsięwzięć „energooszczędnych”, ·         ocena kwalifikacji poszczególnych przedsięwzięć efektywnościowych w świetle obwieszczenia i w praktyce, ·         audytor efektywności energetycznej  ·         Najczęstsze możliwe  uchybienia, w szczególności: Ø   błędy w karcie audytu i deklaracji przetargowej, Ø   opuszczenia, pominięcia, barki – zakres szczegółowości badania, Ø   zbieranie danych i metody obliczania oszczędności energii, Ø   brak korelacji danych w deklaracji przetargowej, karcie audytu  i innych dokumentach, Ø   inne najczęstsze popełniane uchybienia. 13.15.14.00 Lunch 14.00-14.45 Zasady „przyznawania” białych certyfikatów : ·         warunki uzyskania białego certyfikatu, ·         ile można uzyskać, ·         wartość białego certyfikatu ·         „rodzaje” białych certyfikatów, ·         wzór wniosku o białe certyfikaty, ·         prawa majątkowe wynikające z białych certyfikatów, ·         obrót białymi certyfikatami i prawami majątkowymi ·         białe certyfikaty a nowy system. 15.45 – 15.30 Zasady rozliczenia obowiązku umorzenia białych certyfikatów: ·       podmioty zobowiązane do umarzania białych certyfikatów, ·       zakres przedmiotowy obowiązku, ·       opłata zastępcza, ·       zasady uwzględniania białych certyfikatów w taryfach – ciepło, energią elektryczna, gaz, ·       ile trzeba będzie zapłacić jeśli nie zrealizuje się własnej oszczędności, ·       dwa systemy – jeden podmiot rozliczany czyli „stary i nowy system efektywności energetycznej”. 15.40-16.00 Poziom i podstawy wymierzania kar pieniężnych: ·       za brak realizacji przedsięwzięcia efektywnościowego – podmioty uprawnione, ·       za brak realizacji obowiązku zakupu białych certyfikatów – podmioty zobowiązane.  

więcej
 
SYSTEM WSPARCIA OZE PO NOWELIZACJI - CO NOWEGO
24 listopada 2016 - 24 listopada 2016
                         System wsparcia OZE po nowelizacji - co nowego? 24 listopada 2016r., Warszawa 8.45-9.00. Rejestracja uczestników. Podstawy prawne, w tym minimalny zakres implementacji: ·       Nowelizacja Ustawy o odnawialnych źródłach energii z czerwca 2016 r. ·       Rozporządzenia wykonawcze 9.00-10.30 Zakres systemu wsparcia w ujęciu podmiotowym – nowe podejście i zasady wejścia do systemu: ·         Biomasa lokalna ·         Instalacja OZE ·         Dedykowana instalacja OZE, hybryda oraz hybryda OZE. ·         Nowe rodzaje podmiotów – mikroklaster energii i maktroklaster energii, spółdzielnia. ·         Prosument – nowe otwarcie. ·         Zasady przyłączania do sieci – nowe założenia, aktualna praktyka i najnowsze orzecznictwo – kiedy można źródło odłączyć od sieci. ·         Koncesje, rejestracja, działalność niereglamentowana przez państw, w tym dla nowych „powołanych” ustawą podmiotów. 10.30-11.00 Zakres wsparcia w ujęciu przedmiotowym: ·         Pojęcie efektu zachęty – a regulacje krajowe. ·         Pojęcie łącznej wartości pomocy publicznej – nowe podejście. ·         Zasady wsparcia prosumenta. 11.00-11.15 PRZERWA NA KAWĘ 11.15-13.15 Zakres zmian dotyczący systemów wsparcia OZE: ·         Świadectwa pochodzenia i energią elektryczna fizyczna – nowe rozwiązania: Ø Nowe zasady wydawania świadectw pochodzenia, Ø Podmioty korzystające, Ø Długość wsparcia, Ø Obowiązek zakupu energii elektrycznej fizycznej - sprzedawca zobowiązany – zakres obowiązku, Ø Nowe zasady określenia poziomu obowiązku – nowy rodzaj świadectw pochodzenia,   ·         Aukcje i energia elektryczna fizyczna: Ø Procedura prekwalifikacji, Ø „Ceny referencyjne” Ø „Stare”, zmodernizowane i nowe instalacje oraz nowe podmioty - jako uczestnicy aukcji, Ø Zasady przeprowadzenia aukcji – koszyki aukcyjne! Ile i jakie? Nowe zasady rozstrzygnięcia aukcji. Ø Obligatoryjna aukcja uzupełniająca. Ø Zakres obowiązku zakupu energii elektrycznej fizycznej po wygranej aukcji, Ø Zakres uprawnienia do pokrycia salda ujemnego dla energii z aukcji, Ø „Okres funkcjonowania wsparcia”, 13.15-14.00 LUNCH 14.00-14.40 Zakres zmian dotyczący systemów wsparcia OZE c.d. 14.40 -15.00 Nowe podmioty w systemie wsparcia: ·         Sprzedawca Zobowiązany – zasady wyznaczenia i funkcje. ·         Operator Rozliczeń Energii Odnawialnej a Zarządca Rozliczeń - zasady i  funkcje działania. ·         Zadania i rola OSP w aukcyjnym systemie wsparcia. ·         Zasady kalkulacji stawki opłaty OZE. ·         Płatnik opłaty OZE – nowe podejście. 15.00-16.00 Gwarancja poziomu wsparcia oraz rozwiązania okresu przejściowego: ·         Zasady „interwencji” na rynku świadectw pochodzenia. ·         Zasady rozliczenia ze zobowiązania wytwarzania w wyniku wygrania aukcji. ·         Zasady kontroli wykonywania działalności – po aukcji. ·         Koszty bilansowania handlowego. ·         Ograniczenia i wyłączenia z sytemu wsparcia. ·        Nowe zasady rozliczenia obowiązku, w tym odbiorcy przemysłowi. ·         Okres przejściowy – „stary” a „nowy” system wsparcia. 16.00 -16.05. Podsumowanie i zakończenie szkolenia        Prowadzący: Zdzisław Muras, doktor nauk prawnych, radca prawny, wykładowca Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie, wieloletni pracownik URE. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym osiemnastu książek i opracowań zwartych, licznych glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i artykułów z zakresu postępowania karnego, prawa wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa energetycznego (związanych z energetyką odnawialną, kogeneracją, koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciekłych). Jest redaktorem i współautorem m.in. komentarza do Prawa energetycznego (2010 r.) oraz autorem podręczników Podstawy prawa (2015) i Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów (2005)   INFORMACJE I REJESTRACJA: MASTER INSTITUTE tel: 22 188 10 71, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl , www.master-institute.pl

więcej
 
POMOC PUBLICZNA W AUKCYJNYM SYSTEMIE WSPARCIA OZE
26 października 2016 - 26 października 2016
  Pomoc publiczna w aukcyjnym systemie wsparcia odnawialnych źródeł energii - stan prawny po nowelizacji ustawy OZE   26 października 2016r., Warszawa GOLDEN FLOOR, Al. Jerozolimskie 123A Seminarium pt. „Pomoc publiczna w aukcyjnym systemie wsparcia odnawialnych źródeł energii” ma na celu praktyczne przygotowanie podmiotów wytwarzających energię elektryczną z OZE do prawidłowego rozliczania pomocy publicznej w ramach aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE, w świetle nowych wymagań wynikających z nowelizacji ustawy o OZE. Jak obliczyć maksymalną i łączną wartość pomocy publicznej? Jak składać oświadczenia dot. pomocy publicznej, warunkujące możliwość przystąpienia do aukcji, a następnie jej prawidłowego rozliczania w okresie wsparcia? Co się stanie jeśli podmiot przekroczy maksymalną wartość pomocy publicznej? Na te i wiele innych nurtujących Państwa pytań odpowie oraz przeprowadzi studium przypadku ekspert ds. pomocy publicznejw aukcyjnym systemie wsparcia OZE Podczas seminarium zostaną także przybliżone warunki pierwszej aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE, w świetle nowych wymagań wynikających z nowelizacji ustawy o OZE oraz rozporządzeń wykonawczych do art. 12 nowelizacji. Ta część seminarium zostanie poprowadzona przez eksperta ds. systemów wsparcia CHP i OZE.     Szkolenie poprowadzą:  ekspert ds. pomocy publicznej w aukcyjnym systemie wsparcia OZE oraz ekspert ds. systemów wsparcia OZE i CHP.   INFORMACJE I REJESTRACJA: MASTER INSTITUTE tel: 22 188 10 71, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl , www.master-institute.pl  

więcej
 
TARYFA DYSTRYBUCYJNA - KROK PO KROKU
07 października 2016 - 07 października 2016
   „Taryfa dystrybucyjna krok po kroku” 7 października 2016r., Warszawa   GOLDEN FLOOR budynek Millennium Al. Jerozolimskie 123A   PROGRAM 8:30 – 9:00 rejestracja uczestników, kawa powitalna 9:00 – 9:45 Praktyczne omówienie  rozporządzenia ws. kalkulacji taryf dla energii elektrycznej Struktura taryfy Zasady podziału na grupy taryfowe Wymagania  wobec  kalkulacji  stawek opłat Warunki  stosowania taryfy – wymagania  wobec  tekstu taryfy 9:45 – 11:15 Praktyczne omówienie  założeń do kalkulacji taryf dla przedsiębiorstw  sieciowych, corocznie przekazywanych przez URE Zestawienie  dokumentów  źródłowych Źródła  informacji  i weryfikacji danych we wniosku taryfowym Założenia do kalkulacji przychodu  regulowanego Klasyfikacja i podział kosztów na grupy taryfowe Koszty operacyjne – ocena poziomu uzasadnionego w OSD i OSDn, Amortyzacja Podatki od majątku sieciowego Zasady wynagradzania kapitału 11:15 – 11:30 przerwa na kawę 11:30 – 13:30 Praktyczne omówienie  założeń do kalkulacji taryf dla przedsiębiorstw  sieciowych, corocznie przekazywanych przez URE ciąg dalszy Różnica bilansowa –  ocena poziomu poziom uzasadnionego Tranzyty energii Koszt zakupu usług przesyłowych  od PSE SA lub usług dystrybucyjnych od  nadrzędnego OSD Pozostałe elementy przychodu  regulowanego Przychód planowany  do kalkulacji stawek opłat Planowana wielkość i struktura nośników Opłaty za przyłączenie Kalkulacja stawek  opłat abonamentowych Analiza rodzajów grup taryfowych Tekst taryfy Analiza skutków  dla odbiorców stopień uzmiennienia  kosztów stałych reklasyfikacja  kosztów  do grup taryfowych 13:30 – 14:15 lunch 14:15 – 15:00 Plan rozwoju przedsiębiorstwa sieciowego a kalkulacja jego taryfy Przełożenie wyników uzgodnienia projektu  planu rozwoju na kalkulację taryfy 15:00 – 16:00 Skutki taryfowe regulacji jakościowej Ogólne zasady funkcjonowania  mechanizmu  regulacji jakościowej Kluczowe wskaźniki jakości Zasady uwzględniania wpływu regulacji jakościowej na kalkulację przychodu  regulowanego 16:00 – 17:00 Pułapki i niuanse postępowania ws zatwierdzenia taryfy Arkusze kalkulacyjne – załączniki do wniosku taryfowego       - dla  dystrybucji       - dla przedsiębiorstw zintegrowanych pionowo 17:00 – zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów  

więcej
 
OSDn elektryczny i gazowy w przedsiębiorstwie przemysłowym
06 października 2016 - 06 października 2016
  OSDn elektryczny i gazowy w przedsiębiorstwie przemysłowym - zasady funkcjonowania oraz zakres obowiązków   6 października 2016r., Warszawa     Miejsce szkolenia: GOLDEN FLOOR (budynek Millennium Plaza) Al. Jerozolimskie 123A Sala 1, XV piętro   Szkolenie od 9.00-16.15.

więcej
 
SYSTEM WSPARCIA PO NOWELIZACJI - CO NOWEGO
20 września 2016 - 20 września 2016
                             System wsparcia OZE po nowelizacji - co nowego? 20 września 2016r., Warszawa     8.45-9.00. Rejestracja uczestników. Podstawy prawne, w tym minimalny zakres implementacji: ·       Ustawa o odnawialnych źródłach energii po noweli z grudnia 2015 r. ·       Projekt ustawy o zmianie ustawy o OZE – 5 maja 2016 r. – Druk sejmowy 476. ·       Rozporządzenia wykonawcze 9.00-10.30 Zakres systemu wsparcia w ujęciu podmiotowym – nowe podejście i zasady wejścia do systemu: ·         Biomasa lokalna ·         Instalacja OZE ·         Dedykowana instalacja OZE, hybryda oraz hybryda OZE. ·         Nowe rodzaje podmiotów – mikroklaster energii i maktroklaster energii, spółdzielnia. ·         Prosument – nowe otwarcie. ·         Zasady przyłączania do sieci – nowe założenia, aktualna praktyka i najnowsze orzecznictwo – kiedy można źródło odłączyć od sieci. ·         Koncesje, rejestracja, działalność niereglamentowana przez państw, w tym dla nowych „powołanych” ustawą podmiotów. 10.30-11.00 Zakres wsparcia w ujęciu przedmiotowym: ·         Pojęcie efektu zachęty – a regulacje krajowe. ·         Pojęcie łącznej wartości pomocy publicznej – nowe podejście. ·         Zasady wsparcia prosumenta. 11.00-11.15 PRZERWA NA KAWĘ 11.15-13.15 Zakres zmian dotyczący systemów wsparcia OZE: ·         Świadectwa pochodzenia i energią elektryczna fizyczna – nowe rozwiązania: Ø Nowe zasady wydawania świadectw pochodzenia, Ø Podmioty korzystające, Ø Długość wsparcia, Ø Obowiązek zakupu energii elektrycznej fizycznej - sprzedawca zobowiązany – zakres obowiązku, Ø Nowe zasady określenia poziomu obowiązku – nowy rodzaj świadectw pochodzenia,   ·         Aukcje i energia elektryczna fizyczna: Ø Procedura prekwalifikacji, Ø „Ceny referencyjne” Ø „Stare”, zmodernizowane i nowe instalacje oraz nowe podmioty - jako uczestnicy aukcji, Ø Zasady przeprowadzenia aukcji – koszyki aukcyjne! Ile i jakie? Nowe zasady rozstrzygnięcia aukcji. Ø Obligatoryjna aukcja uzupełniająca. Ø Zakres obowiązku zakupu energii elektrycznej fizycznej po wygranej aukcji, Ø Zakres uprawnienia do pokrycia salda ujemnego dla energii z aukcji, Ø „Okres funkcjonowania wsparcia”, 13.15-14.00 LUNCH 14.00-14.40 Zakres zmian dotyczący systemów wsparcia OZE c.d. 14.40 -15.00 Nowe podmioty w systemie wsparcia: ·         Sprzedawca Zobowiązany – zasady wyznaczenia i funkcje. ·         Operator Rozliczeń Energii Odnawialnej a Zarządca Rozliczeń - zasady i  funkcje działania. ·         Zadania i rola OSP w aukcyjnym systemie wsparcia. ·         Zasady kalkulacji stawki opłaty OZE. ·         Płatnik opłaty OZE – nowe podejście. 15.00-16.00 Gwarancja poziomu wsparcia oraz rozwiązania okresu przejściowego: ·         Zasady „interwencji” na rynku świadectw pochodzenia. ·         Zasady rozliczenia ze zobowiązania wytwarzania w wyniku wygrania aukcji. ·         Zasady kontroli wykonywania działalności – po aukcji. ·         Koszty bilansowania handlowego. ·         Ograniczenia i wyłączenia z sytemu wsparcia. ·        Nowe zasady rozliczenia obowiązku, w tym odbiorcy przemysłowi. ·         Okres przejściowy – „stary” a „nowy” system wsparcia. 16.00 -16.05. Podsumowanie i zakończenie szkolenia     Prowadzący: Zdzisław Muras,  doktor nauk prawnych, radca prawny, wykładowca Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie, wieloletni pracownik URE. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym osiemnastu książek i opracowań zwartych, licznych glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i artykułów z zakresu postępowania karnego, prawa wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa energetycznego (związanych z energetyką odnawialną, kogeneracją, koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciekłych). Jest redaktorem i współautorem m.in. komentarza do Prawa energetycznego (2010 r.) oraz autorem podręczników Podstawy prawa (2015) i Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów (2005).   INFORMACJE I REJESTRACJA: MASTER INSTITUTE tel: 22 188 10 71, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl , www.master-institute.pl

więcej
 
NOWA USTAWA O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
15 września 2016 - 15 września 2016
  Seminarium dotyczące nowej ustawy o efektywności energetycznej     Organizator:                        IEPiOE, FOEEiG Miejsce spotkania:            Golden Floor Termin spotkania:              15 września 2016 r.       9:30 – 10:00 Rejestracja uczestników. 10:00 – 10:10 Powitanie uczestników Henryk Kaliś , Prezes Zarządu IEPiOE, Przewodniczący FOEEiG 10:10 – 10:40 Wsparcie dla przedsięwzięć na rzecz poprawy efektywności  energetycznej w  projekcie nowej ustawy . Andrzej Guzowski - Główny Specjalista Wydziału ds. efektywności energetycznej Departamentu Energetyki Ministerstwa Energii   Zakres omawianych zagadnień: ·        podmioty zobowiązane do realizacji poprawy efektywności energetycznej, wielkość i sposoby realizacji tego obowiązku, ·        praktyczne znaczenie obowiązku poprawy efektywności energetycznej o 1,5%, ·        zasadnicze zmiany w porównaniu do obecnie obowiązującej ustawy, ·        grupy odbiorców energii objętych ustawą, ·        obowiązki sprzedawców energii elektrycznej, ciepła i gazu wynikające z nowej ustawy, ·        możliwość realizacji wspólnych przedsięwzięć  na rzecz poprawy efektywności energetycznej, realizowanych przez przemysłowych odbiorców energii i Jednostki  Samorządu Terytorialnego. Dyskusja. 10:40 – 11:40 Jak odbiorca energii może realizować obowiązku i jednocześnie ograniczyć koszty systemu wsparcia efektywności energetycznej? Piotr Danielski , DB Energy Sp. z o.o., Tomasz Słupik , Zakłady Pomiarowo - Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. oraz przedstawiciel DM** Jak wykorzystać przedsięwzięcia poprawiające efektywność energetyczną już zrealizowane, oraz planowane do przeprowadzenia: ·        Obowiązek wykonania audytu energetycznego przedsiębiorstwa (tzw. audyt EED). -     sposoby wywiązania się z obowiązku, -     zakres tematyczny, -     określanie wskaźników efektywności energetycznej ·        Jak przygotować dokumentację dotyczącą zrealizowanych i planowanych do zrealizowania przedsięwzięć, którą należy dostarczyć do URE w celu uzyskania świadectw poprawy efektywności energetycznej? (Audyty efektywności energetycznej), ·        Rodzaje przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, ·        Jak przygotować i dokonać  wyboru audytora, ·        Jak uzyskać i jak najkorzystniej zbyć świadectwa efektywności energetycznej na TGE, jak bezpośrednio negocjować transakcje ze sprzedawcami energii (zobowiązanym do umorzenia świadectw efektywności energetycznej lub częściowego uiszczenia opłaty zastępczej). Dyskusja. 11:40 – 12:00 Zasady uzyskiwania świadectw efektywności energetycznej. Donata Nowak – Zastępca Dyrektora Departamentu Systemów Wsparcia Urzędu Regulacji Energetyki Zakres omawianych zagadnień: ·        procedura wydawania przez URE świadectw efektywności energetycznej, ·        jak URE będzie kontrolować sporządzane przez przedsiębiorstwa audyty, jakie pytania może zadać URE w trakcie kontroli, i jak udzielać na nie odpowiedzi? ·        jak URE będzie kontrolować wykonanie przedsięwzięć, dla których przedsiębiorca uzyskał świadectwa efektywności energetycznej, jakie zagadnienia wymagają szczególnej uwagi. Dyskusja. 12:00 – 12:20 Przerwa kawowa. 12:20 – 12:50 Okres przejściowy pomiędzy obecną a nową ustawą – jak będzie wyglądała realizacja obowiązku za 2016 r.? Kancelaria prawna ECH&W Zakres omawianych zagadnień: ·        które przepisy wygasają i kiedy?, które je zastępują i jak będą działać? ·        jak długo świadectwa efektywności energetycznej uzyskane w przetargu ogłoszonym w oparciu o zapisy dotychczasowej Ustawy zachowają ważność? ·        możliwość zaliczenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej na poczet realizacji obowiązku w zakresie efektywności energetycznej, ·        kary  – za co i w jakiej wysokości wymierzane mogą być sankcje finansowe i inne kary nakładane przez URE. Dyskusja. 12:50 – 13:10 Jakie nowe zapisy i  zmiany zapisów  wprowadza nowa ustawa o  efektywności energetycznej?  Kancelaria prawna ECH&W Zakres omawianych zagadnień: ·        efektywny energetycznie system ciepłowniczy lub chłodniczy, ·        analiza kosztów i korzyści budowy lub modernizacji jednostki wytwórczej lub sieci ciepłowniczej lub chłodniczej, ·        gwarancje pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji . Dyskusja. 13:10 – 13:30 Podsumowanie i zakończenie seminarium.     INFORMACJE I REJESTRACJA:   MASTER INSTITUTE tel: 22 188 10 71, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl , www.master-institute.pl                    

więcej
 
NOWA USTAWA O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
01 września 2016 - 01 września 2016
  Rok 2016 - Dwie ustawy o efektywności energetycznej! Dwa uprawnienia i dwa obowiązki     9.00-09.10   Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej z 25 października 2012 r. 2012/27/UE – funkcjonowanie systemu do 2020 r. 9.10-11.00 Ustawa o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 r. – najistotniejsze zmiany w stosunku do aktualnego systemu wsparcia:   ·           zakres przedmiotowy stosowania ustawy ·           nowe zasady uzyskania świadectw efektywności energetycznej – bark przetargu! ·           nowe zasady wydawania świadectw efektywności energetycznej, ·           nowe zasady rozliczenia obowiązku - realizacja przedsięwzięcia, świadectwa, opłata zastępcza – co, kiedy, ile, jak? ·           rozliczać się po roku, dwóch a może trzech – jak to wybierać i realizować,  ·           wieloletnie okresy rozliczenia obowiązku a taryfy, ·           okres przejściowy – jak nie stracić świadectw i jak je uzyskać za „stare” przedsięwzięcia.   11.00-11.15 Przerwa kawowa 11.15-13.15  Ustawy o efektywności energetycznej – cd. Paweł Płachecki ·           Praktyczna strona potwierdzania ilości uzyskanych oszczędności na potrzeby regulacji określonych w nowej ustawie o efektywności energetycznej: −      Audyty efektywności energetycznej jako podstawowe narzędzia potwierdzające uzyskane oszczędności; −      - Rodzaje audytów minimalny wymagany przepisami zakres informacji i zasady ich sporządzania; - Weryfikacja audytów efektywności energetycznej i uzyskanych oszczędności energii; - Nie uzyskanie wymaganych oszczędności energii a sankcje określone w ustawie o efektywności energetycznej. ·           odbiorca energochłonny w świetle nowego obowiązku, ·           audyt efektywności energetycznej dla przedsiębiorstw – nowy obowiązek i jego weryfikacja: - Podmioty zobligowane do wypełnienia obowiązku i zasady jego realizacji; - Wykonawca audytu, minimalny wymagany przepisami zakres informacji; - Informowanie Prezesa URE o przeprowadzeniu audytu; - Obowiązek, jako regulacja której umiejętna realizacja może przynieść wymierne korzyści dla przedsiębiorcy. ·           różnice w starym i nowym systemie białych certyfikatów, dla jakich przypadków nowy model wsparcia jest korzystny ·           ile okresów rozliczeniowych za 2016 r.? 13.15.14.00 Lunch 14.00-14.45 Przetarg efektywnościowy – spostrzeżenia praktyczne: Paweł Płachecki ·         ostatni przetarg, ·         zasady wyboru przedsięwzięć „energooszczędnych”, w tym zasady przygotowania i przeprowadzenia przetargu, ·         wymagane dokumenty, ·         zakres wypełnienia deklaracji przetargowej, ·         zasady przygotowania i przystąpienia do przetargu. ·         z czym do przetargu – czyli rodzaje kwalifikowanych przedsięwzięć „energooszczędnych”, ·         ocena kwalifikacji poszczególnych przedsięwzięć efektywnościowych w świetle obwieszczenia i w praktyce, ·         audytor efektywności energetycznej  ·         Najczęstsze możliwe  uchybienia, w szczególności: Ø   błędy w karcie audytu i deklaracji przetargowej, Ø   opuszczenia, pominięcia, barki – zakres szczegółowości badania, Ø   zbieranie danych i metody obliczania oszczędności energii, Ø   brak korelacji danych w deklaracji przetargowej, karcie audytu  i innych dokumentach, Ø   inne najczęstsze popełniane uchybienia. 14.45-15.15 Zasady „przyznawania” białych certyfikatów: Zdzisław Muras ·         warunki uzyskania białego certyfikatu, ·         ile można uzyskać, ·         wartość białego certyfikatu ·         „rodzaje” białych certyfikatów, ·         wzór wniosku o białe certyfikaty, ·         prawa majątkowe wynikające z białych certyfikatów, ·         obrót białymi certyfikatami i prawami majątkowymi ·         białe certyfikaty a nowy system. 15.15 – 15.45 Zasady rozliczenia obowiązku umorzenia białych certyfikatów: Zdzisław Muras ·         podmioty zobowiązane do umarzania białych certyfikatów, ·         zakres przedmiotowy obowiązku, ·         opłata zastępcza, ·         zasady uwzględniania białych certyfikatów w taryfach – ciepło, energią elektryczna, gaz, ·         ile trzeba będzie zapłacić jeśli nie zrealizuje się własnej oszczędności, ·         dwa systemy – jeden podmiot rozliczany czyli „stary i nowy system efektywności energetycznej”. 15.45-16.00 Poziom i podstawy wymierzania kar pieniężnych: Zdzisław Muras ·         za brak realizacji przedsięwzięcia efektywnościowego – podmioty uprawnione, ·         za brak realizacji obowiązku zakupu białych certyfikatów – podmioty zobowiązane.    

więcej
 
NOWA USTAWA O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
02 sierpnia 2016 - 02 sierpnia 2016
  NOWA USTAWA O EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ 2sierpnia 2016r., Katowice     1.        Strona regulacyjna i przyszłość systemu wspierania efektywności energetycznej - Nowa ustawa o efektywności energetycznej. 2.        Białe certyfikaty – podstawowe narządzie służące wsparciu efektywności energetycznej; - Definicje i charakterystyka systemu opartego na certyfikacji; - Rodzaje i wykaz przedsięwzięć uprawnionych do pozyskania wsparcia na nowych zasadach; - Kryteria umożliwiające partycypowanie w systemie wsparcia; - Granica maksymalnego wsparcia pomocą publiczną; - Procedura pozyskania świadectwa efektywności energetycznej; - Zawiadomienie o zakończeniu przedsięwzięcia i pozyskanie praw majątkowych; - Różnice w starym i nowym systemie białych certyfikatów, dla jakich przypadków nowy model wsparcia jest korzystny. 3.        Określone nową ustawą o efektywności energetycznej obowiązki dla podmiotów zobowiązanych (sprzedawców energii elektrycznej, ciepła, gazu ziemnego): - Zarys obowiązku wynikającego z nowej ustawy o efektywności energetycznej; - Zasady kalkulacji wysokości obowiązku, ulgi i zwolnienia z jego realizacji; - Sposoby realizacji obowiązku, ograniczona rola opłaty zastępczej; - Realizacja przedsięwzięć u odbiorcy końcowego jako sposób realizacji obowiązku – korzyści dla uczestników rynku; - Okresy rozliczeniowe obejmujące rok, dwa lub trzy lata. 4.        Audyt energetyczny przedsiębiorstwa – zupełnie nowa regulacja wprowadzona ustawą o efektywności energetycznej; - Podmioty zobligowane do wypełnienia obowiązku i zasady jego realizacji; - Składowe audytu, minimalny wymagany przepisami zakres informacji; - Informowanie Prezesa URE o przeprowadzeniu audytu; - Obowiązek którego umiejętna realizacja może przynieść potencjalne korzyści dla przedsiębiorcy. 5.        Potwierdzanie ilości uzyskanych oszczędności na potrzeby regulacji określonych w nowej ustawie o efektywności energetycznej: - Audyty efektywności energetycznej jako podstawowe narzędzia potwierdzające uzyskane oszczędności; - Weryfikacja audytów efektywności energetycznej i uzyskanych oszczędności energii; - Sankcje określone w nowej ustawie o efektywności energetycznej.   6.        Sesja pytań i odpowiedzi.

więcej
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Copyright © 2010 by Master Institute | All rights reserved ewipo.pl