STRONA GŁÓWNA KONFERENCJE I WARSZTATY SZKOLENIA DLA FIRM SZKOLENIA I KURSY KONTAKT
O firmie Współpraca Oferty Pracy KLIENCI FIRMY KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Bankowość Chemia Energetyka Farmacja Finanse Logistyka Ochrona środowiska Prawo Transport Zarządzanie
NASI PARTNERZY
 
ARCHIWUM WYDARZEŃ

Redukcja kosztów dla przedsiębiorstw energochłonnych: odbiorca przemysłowy na 2016 r., nowe zwolnienia z akcyzy
24 listopada 2015 - 24 listopada 2015
  Redukcja kosztów dla przedsiębiorstw energochłonnych: odbiorca przemysłowy na 2016 r., nowe zwolnienia z akcyzy   24 listopada 2015r., Warszawa   Pierwsza część: Zdzisław Muras – dr nauk prawnych, radca prawny Druga część: Wojciech Zawada, Director | Audit, Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Anna Wibig doradca podatkowy, menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte. Michał Wróblewski radca prawny, starszy menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte     NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA:   Rozporządzenie Ministerstwa Gospodarki w sprawie sposobu obliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę przemysłowego z października 2015r. oraz praktycznego podejścia do rozliczenia 2015r.   Kwestia tzw. wiążącej interpretacji prawa o której mowa w art. 10a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (najnowsze orzecznictwo).   Zasady systemu wsparcia OZE i CHP w ustawie Prawo energetyczne, a odbiorca przemysłowy w 2015 r. – zakres i możliwości skorzystania z sytemu wsparcia   Odbiorca przemysłowy w świetle ustawy o odnawialnych źródłach energii   Zasady rozliczenia obowiązku OZE odbiorców przemysłowych od roku 2016 - System świadectwa pochodzenia - System aukcyjny - Okres przejściowy – „stary” a „nowy” system wsparcia   Odbiorca przemysłowy a przedsiębiorstwo energochłonne   Świadectwa pochodzenia i opłata zastępcza - moment rozpoznania i ujmowanie w sprawozdaniu finansowym   Wymagania sprawozdawczości finansowej wynikające z Art. 44 Prawa Energetycznego Badanie współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej według Ustawy o OZE przez biegłego rewidenta. Art. 52-55 Ustawy o OZE, nowe podmioty i obowiązki dla przedsiębiorstw Wybrane zagadnienia podatkowe w zakresie nabywania i umarzania świadectw pochodzenia oraz uiszczania opłaty zastępczej Nowe zwolnienia z akcyzy dla energii elektrycznej     8.45-9.00. Rejestracja uczestników, kawa powitalna   Podstawy prawne: ·          Ustawa - Prawo energetyczne, ·          Ustawa o odnawialnych źródłach energii z 20.02. 2015 r., ·          Ustawa o efektywności energetycznej, ·          Projekt ustawy o efektywności energetycznej, ·          Rozporządzenie taryfowe elektryczne, ·          Ustawa o podatku akcyzowym.   9.00-9.30 Zasady systemu wsparcia OZE i CHP w ustawie Prawo energetyczne, a odbiorca przemysłowy w 2014 r. – zakres i możliwości skorzystania z sytemu wsparcia: ·          Rozliczenie obowiązku w systemie „świadectwowym” założenia i zasady. ·          Udział w systemie a zakres zwrotu z akcyzy. ·          Okres przejściowy – podmioty zarejestrowane jako odbiorcy przemysłowi „na 2015 r.”.   9.30 -11.30 Odbiorca przemysłowy w świetle ustawy o odnawialnych źródłach energii: ·          Zakres realizacji obowiązku OZE w 2015 r. – podmioty zobowiązane . ·          Nowe podejście do pojęcia - odbiorca przemysłowy. ·          Podejście do pojęcia „przeważającej działalności”. ·          Prawny zakres określenia pojęcia „intensywności zużycia energii”. ·          Zasady i terminy zgłoszenia do udziału w systemie na 2015 r. ·          Nowy poziom realizacji obowiązku. ·          Biegły rewident a rozliczenie odbiorcy przemysłowego. ·          Obowiązki odbiorcy przemysłowego związane z udziałem w nowym systemie. ·          Co z obowiązkiem kogeneracyjnym?   11.30-11.45 PRZERWA NA KAWĘ       11.45-12.45 Zasady rozliczenia obowiązku OZE odbiorców przemysłowych od roku 2016: ·          System świadectwa pochodzenia: Ø Kiedy trzeba umarzać świadectwa a kiedy można uiścić opłatę zastępczą – nowe zasady realizacji obowiązku, Ø Zakres podmiotowy i przedmiotowy realizacji obowiązku OZE a odbiorca przemysłowy, Ø Długość wsparcia źródeł odnawialnych a poziom i zakres realizacji obowiązku, Ø Zasady „interwencji” na rynku świadectw pochodzenia. ·          System aukcyjny: Ø Nowe zasady gromadzenia środków „na potrzeby aukcji”, Ø Nowe podmioty w systemie wsparcia – sprzedawca zobowiązany i OREO, Ø Sposób określania opłaty OZE, Ø Płatnik opłaty OZE, a odbiorca przemysłowy. ·          Okres przejściowy – „stary” a „nowy” system wsparcia .   12.45-13.15 Odbiorca przemysłowy a przedsiębiorstwo energochłonne: ·          Zasady rozliczenia z obowiązku wynikające z ustawy o efektywności energetycznej i projektu ustawy o efektywności energetycznej. ·          Uprawnienia odbiorcy energochłonnego wynikające z rozporządzenia taryfowego. ·          Uprawnienia odbiorcy energochłonnego wynikające z przepisów akcyzowych – sygnalizacja zagadnienia.   13:15 – 14:00 LUNCH     14.00 – 14:30 Świadectwa pochodzenia i opłata zastępcza - moment rozpoznania i ujmowanie w sprawozdaniu finansowym 14:30 – 15:00 Wymagania sprawozdawczości finansowej wynikające z Art. 44 Prawa Energetycznego a.        Obowiązek podziału rachunkowości b.       Przygotowanie sprawozdania/sprawozdań finansowych c.        Ujawnienia informacji w sprawozdaniu finansowym d.       Obowiązek badania przez biegłego rewidenta 15:00 -15:30 Badanie współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej według Ustawy o OZE przez biegłego rewidenta. Art. 52-55 Ustawy o OZE, nowe podmioty i obowiązki dla przedsiębiorstw. 15:30 – 16:00 Wybrane zagadnienia podatkowe w zakresie nabywania i umarzania świadectw pochodzenia oraz uiszczania opłaty zastępczej a.        Konsekwencje w podatku dochodowym b.       Podatek VAT i akcyza 16:00 – 17:15 Nowe zwolnienia z podatku akcyzowego dla energii elektrycznej   a.        Zwolnienie dla energii elektrycznej zużywanej przez zakłady energochłonne b.       Zwolnienie dla energii elektrycznej zużywanej w procesach metalurgicznych, mineralogicznych, elektrolitycznych i do redukcji chemicznej.      

więcej
 
Duży wytwórca OZE - zasady wsparcia, aukcje i gwarancje
20 listopada 2015 - 20 listopada 2015
  Duży wytwórca energii OZE  - Zasady wsparcia innych niż mikroinstalacje źródeł odnawialnych 20 listopada 2015r, Warszawa 8.45-9.00. Rejestracja uczestników. Podstawy prawne, w tym minimalny zakres implementacji: ·       Ustawa o odnawialnych źródłach energii z 20.01. 2015 r. ·       Rozporządzenia wykonawcze 9.00-10.30 Zakres systemu wsparcia w ujęciu podmiotowym i zasady wejścia do systemu: ·          Nowe rodzaje źródeł: Ø Instalacja OZE oraz instalacja termicznego przekształcania odpadów. Ø instalacja spalania wielopaliwowego i dedykowana instalacja spalania wielopaliwowego, Ø mała instalacja. ·          Przyłączenie do sieci – ustawodawstwo i praktyka (najnowsze orzecznictwo). ·          Koncesje, rejestracja, działalność niereglamentowana przez państwo – praktyka i regulacje okresu przejściowego 11.00-11.15 PRZERWA NA KAWĘ 10.30 -13.15 Zakres systemów wsparcia OZE: ·          Świadectwa pochodzenia i energią elektryczna fizyczna: Ø Pojęcie efektu zachęty – a regulacje krajowe, Ø Nowe zasady wydawania świadectw pochodzenia, Ø Podmioty korzystające, Ø Długość wsparcia, Ø Obowiązek zakupu energii elektrycznej fizycznej - sprzedawca zobowiązany – zakres obowiązku, Ø Nowe zasady określenia poziomu obowiązku, Ø Jednostki modernizowane, Ø Jednostki OZE w kogeneracji.   ·          Aukcje i energia elektryczna fizyczna: Ø Pojęcie łącznej wartości pomocy publicznej - maksymalny poziom wsparcia, Ø Procedura prekwalifikacji, Ø „Ceny referencyjne” Ø „Stare”, zmodernizowane i nowe instalacje - jako uczestnicy aukcji, Ø Obligatoryjna aukcja uzupełniająca, Ø Zasady przeprowadzenia aukcji, Ø Zakres obowiązku zakupu energii elektrycznej fizycznej po wygranej aukcji, Ø Zakres uprawnienia do pokrycia salda ujemnego dla energii z aukcji, Ø „Okres funkcjonowania wsparcia”, Ø Jednostki OZE w kogeneracji.  13.15-14.00 LUNCH 14.00-15.00 Zakres systemów wsparcia OZE c.d. 15.00-16.00 Gwarancja poziomu wsparcia oraz rozwiązania okresu przejściowego: ·          Zasady „interwencji” na rynku świadectw pochodzenia. ·          Zasady rozliczenia ze zobowiązania wytwarzania w wyniku wygrania aukcji. ·          Zasady kontroli wykonywania działalności – po aukcji. ·          Koszty bilansowania handlowego. ·          Ograniczenia i wyłączenia z sytemu wsparcia. ·        Nowe zasady rozliczenia obowiązku, w tym odbiorcy przemysłowi. ·          Okres przejściowy – „stary” a „nowy” system wsparcia. 16.00 -16.05. Podsumowanie i zakończenie szkolenia   Dyskusja przewidywana przy każdym bloku tematycznym.          Zdzisław Muras – dr nauk prawnych, radca prawny, wykładowca Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie, wieloletni pracownik URE. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym osiemnastu książek i opracowań zwartych, licznych glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i artykułów z zakresu postępowania karnego, prawa wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa energetycznego (związanych z energetyką odnawialną, kogeneracją, koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciekłych). Jest redaktorem i współautorem m.in. komentarza do Prawa energetycznego (2010 r.) oraz autorem podręczników Podstawy prawa (2015) i Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów (2005).  

więcej
 
Monitorowanie i kontrola jakości paliw stałych - aspekty prawne i praktyczne
05 listopada 2015 - 06 listopada 2015
  Zapraszamy do udziału w warsztatach Monitorowanie i kontrola jakości paliw stałych aspekty prawne i praktyczne – nowe regulacje w dniu 5-6 listopada 2015r., Warszawa, GOLDEN FLOOR, A. Jerozolimskie 123A NAJWAŻNIEJSZE ZAGAGDNIENIA: · Wymagania jakościowe dla sortymentów grubych (kęsy, kostka i orzech); · Trudności jakimi obarczone jest pobieranie próbek z sortymentów grubych zgodnie z normą PN-G-04502:2014-11; · Wymagania jakościowe dla sortymentów średnich; · Wymagania jakościowe dla miałów i mułów w zależności od miejsca ich wykorzystywania; · Wymagania jakościowe dla ekogroszków i ekomiałów; · Wymagania jakościowe dla koksu oraz paliw stałych otrzymanych w procesie przeróbki termicznej węgla kamiennego w temperaturze powyżej 450 o C; · Metody pobierania próbek do badań według normy PN-G-04502:2014-11: - z przenośników taśmowych; - z wagonów kolejowych i samochodów lub z pryzm usypanych po wyładowaniu paliwa z wagonów lub samochodów; - ze statków i barek; - ze zwałów; - z opakowań jednostkowych; · Ustalanie minimalnej liczby i minimalnej masy próbek pierwotnych; · Przygotowanie próbek laboratoryjnych; · Trudności jakimi obarczone jest pobieranie próbek z sortymentów grubych zgodnie z normą PN-G-04502:2014-11; · Badania jakościowe paliw stałych; · Oznaczanie wymiaru ziarna oraz zawartości nadziarna i podziarna; · Wpływ zmian wynikających z nowych rozporządzeń na dotychczasową gospodarkę paliwami stałymi. KOSZT UCZESTNICTWA: 990,00 PLN + VAT/osoba. Zgłoszenia przyjmujemy do 10 dni przed terminem szkolenia. Przy zgłoszeniach grupowych koszt uczestnictwa ustalany indywidualnie. Prosimy pytać.

więcej
 
Nowa ustawa o Systemie Handlu Uprawnieniami do Emisji – nowe wymagania i obowiązki
04 listopada 2015 - 26 listopada 2015
  Nowa ustawa o Systemie Handlu Uprawnieniami do Emisji – nowe wymagania i obowiązki   4 listopada 2015r., Katowice 10 listopada 2015r., Warszawa 26 listopada 2015r., Rzeszów   Warsztaty prowadzi: Wiktor Krawczyk, audytor wiodący EU ETS, Prezes Zarządu GHG Professional Sp. z o.o ·          Czy wie PAN/Pani że nowa ustawa nakazuje w art. 64 przesłanie informacji z raportu dot. zmian w działalności do organu wydającego zezwolenie? ·          Czy wie Pan że zgodnie z art. 66 nowej ustawy KOBIZE po otrzymaniu raportu rocznego na temat wielkości emisji porówna go z raportem dot. zmian w działalności pod kątem ich spójności z danymi na temat wielkości emisji z instalacji. ·          W 2 miesiące od dnia wejście w życie ustawy KOBIZE porówna raporty roczne z informacjami składanymi w grudniu za ostatnie 3 lata pod kątem ich spójności ·          Zgodnie z art. 103 Jeżeli prowadzący instalację nie wystąpił z wnioskiem o zmianę zezwolenia w przypadku zmiany planu monitorowania w terminie 30 dni, podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości 10 000 zł.     9:00 – 9:30 rejestracja uczestników, kawa powitalna   9:30 – 9:45 Jakie informacje o uczestnikach systemu i ich emisjach są powszechnie dostępne? 15 min   9:45 – 10:05 Jak „System handlu uprawnieniami” ma działać? 20 min   10:05 – 10:30 Zakres Ustawy o Systemie Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji 20 min -Definicje i zakres stosowania Ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji. -Powiązania ustawy z aktami unijnymi 10:30 – 10:50 Przydział uprawnień do emisji na produkcję inną niż produkcja energii elektrycznej 20 min Co to jest początkowa zdolność produkcyjna i HAL? Wniosek o przydzielenie dodatkowych uprawnień   10:50 – 11:00 przerwa na kawę   11:00 – 11:20 Przydział uprawnień do emisji na produkcję energii elektrycznej 20 min -Realizacja zadań ujętych w Krajowym Planie Inwestycyjnym 11:20 – 12:20 Zmiany w systemie wydawania zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych 1 h - Wymóg zmiany zezwoleń -Zakres wniosku o wydanie zezwolenia -Zmiany zezwolenia-wymagania dla Operatorów -Zmiana planu monitorowania -Plan próbkowania paliw i surowców -Rola Organów wykonujących zadania wynikające z Ustawy - Rola KOBIZE w procesie wydawania zezwoleń -Raport dot. poziomów działalności   12:20 – 13:20 Przydział uprawnień do emisji dla instalacji nowej 1 h - Wniosek o przydział uprawnień do emisji - Znaczące zwiększenie zdolności produkcyjnych - Proces zatwierdzania wniosku - Rola weryfikatora   13:20 – 14:00 lunch   14:00 – 14:45 Zmniejszenie przydziału uprawnień do emisji w przypadku zmian w działalności 45 min - Informacja do KOBIZE - Wymóg weryfikacji - Częściowe zaprzestanie działalności - Rozliczanie emisji w przypadku cofnięcia zezwolenia lub zaprzestania działalności 14:45 – 15:45 Monitorowanie i rozliczanie emisji z instalacji 1 h - Raport dot. udoskonaleń - Sprawozdanie z weryfikacji - Korekty i wyjaśnienia - Zapisy ustawy a elektroniczne formularza zaproponowane przez KE     15:45 – 16:15 Administracyjne kary pieniężne 30 min Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe 30 min   16:20 zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów INFORMACJE I REJESTRACJA: tel: 22 188 10 71, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl, www.master-institute.pl  

więcej
 
REMIT - rejestracja manipulacja odpowiedzianość
03 września 2015 - 03 września 2015
  Szanowni Państwo,     Zapraszamy na warsztaty z zakresu REMIT w dniu 3 września br w Warszawie do siedziby Giełdy Papierów Wartościowych.       Celem rozporządzenia REMIT jest zapewnienie większej integralności i przejrzystości hurtowych rynków energii elektrycznej i gazu, pobudzenie otwartej i uczciwej konkurencji oraz ochrona interesów uczestników rynku. Na mocy REMIT już od dnia jego wejścia w życie uczestnicy hurtowych rynków energii elektrycznej i gazu zobowiązani są do publikacji tzw. informacji wewnętrznych dotyczących m.in. zdolności i wykorzystania instalacji służących do produkcji, magazynowania oraz przesyłania energii elektrycznej lub gazu, w tym dotyczących planowanej i nieplanowanej niedostępności tych instalacji REMIT wprowadza zakaz wykorzystania informacji wewnętrznej przy podejmowaniu decyzji handlowych tj. "insider trading" oraz zakaz manipulacji i próby manipulacji. Ponadto rozporządzenie to wprowadza obowiązek dla uczestników hurtowych rynków energii rejestracji w krajowym rejestrze. Od 7 października br. uczestnicy hurtowych rynków energii i gazu będą mieli obowiązek raportowania transakcji i zleceń tzw. standardowych, czyli mówiąc w dużym uproszczeniu takich, które są przedmiotem obrotu na zorganizowanych platformach jak na przykład TGE. Dla transakcji i zleceń niestandardowych obowiązek raportowania wchodzi od 7 kwietnia 2016 r. Szczegóły znajdują się w aktach wykonawczych do rozporządzenia. Ważne jest, że każdy uczestnik rynku przed zawarciem pierwszego kontraktu podlegającego zgłoszeniu jest zobowiązany do zarejestrowania się w rejestrze uczestników rynku utworzonym przez krajowy organ regulacyjny. URE uruchomił taki rejestr w marcu br. Według informacji z ACER obecnie w UE zgłoszono kilkadziesiąt spraw, które mogą nosić znamiona naruszeń. W tych sprawach toczą się postepowania wyjaśniające. Są to sprawy zgłoszone, ale jeszcze nie rozpatrzone. REMIT to jednak także swoiste dmuchanie na zimne. Integracja rynków energii w skali UE postępuje, co w dużej mierze jest związane z rozwojem handlu energią z wykorzystaniem narzędzi informatycznych i z tego wynikają ryzyka manipulacji, a więc także ryzyka dla prawidłowego funkcjonowania rynku.   Zapraszamy do udziału

więcej
 
EFEKT ZACHĘTY - WARSZTATY PRAKTYCZNE
02 września 2015 - 10 września 2015
  „Efekt zachęty” – warsztaty praktyczne 2 i 10 września 2015r., Warszawa   Przedsiębiorcy planujący inwestycje w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji albo z odnawialnych źródeł energii, którzy chcą otrzymywać wsparcie w postaci certyfikatów, powinni wystąpić o potwierdzenie wystąpienia tzw. „efektu zachęty”. W myśl Wytycznych Komisji Europejskiej pomoc na cele związane z energią może zostać uznana za zgodną z rynkiem wewnętrznym, jeśli stwarza „efekt zachęty”.   Zgodnie z informacjami przedstawianymi 3 lipca 2015 r. na stronie Urzędu Regulacji Energetyki, podmioty planujące wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji albo z odnawialnych źródeł energii muszą przed rozpoczęciem prac związanych z projektowaną inwestycją przedłożyć wraz z wnioskiem o wydanie promesy koncesji albo promesy zmiany koncesji, formularz opisu techniczno-ekonomicznego projektowanej inwestycji.   Wytwórca energii elektrycznej, który nie uzyska potwierdzenia wytępienia „efektu zachęty”, dla projektowanej inwestycji, nie może wnioskować do Prezesa URE o wydanie świadectwa CHP albo świadectwa OZE, dla energii elektrycznejwytworzonej w tej inwestycji.   Zapraszamy do udziału w warsztatach praktycznych, których celem jest: §  Przybliżenie Wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020; (Dz. Urz. UE seria C, Nr 200 z 28.06.2014, s.1); §  Przedstawienie pojęcia „efektu zachęty” oraz jego zadania; §  Omówienie procedur podjęcia działalności gospodarczej i partycypowania w systemie wsparcia; §  Zaprezentowanie i omówienie zasad wypełniania nowych formularzy CHP i OZE zamieszczonych przez Prezesa URE; §  Przedstawienie możliwości potwierdzenia „efektu zachęty” dla biogazowi rolniczych, małych i mikro instalacji OZE– czy istnieją rozwiązania „luki” prawnej? W ramach warsztatu otrzymacie Państwo: §  możliwość przygotowania przykładowych wniosków o udzielenie promesy koncesji albo promesy zmiany koncesji; §  możliwość przygotowania przykładowych formularzy opisu techniczno-ekonomicznego projektowanej inwestycji m.in.: -jednostki kogeneracji (TGP) wykorzystującej gaz ziemny; -jednostki kogeneracji (SSP), instalacji OZE wykorzystującej biogaz; -instalacji OZE – elektrowni fotowoltaicznej; §  możliwość pracy w grupach przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych; §  możliwość wymiany dotychczasowych doświadczeń pomiędzy uczestnikami;   Z uwagi na charakter warsztatów przewidywana maksymalna liczba uczestników wynosi 15 osób .   Warsztat poprowadzi Leszek Wodzyński, ekspert ds. systemów wsparcia OZE i CHP. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Z zagadnieniami dotyczącymi źródeł OZE i kogeneracji związany od okresu studiów, wieloletni pracownik URE, odpowiedzialny obecnie w Urzędzie za system wsparcia energii wytwarzanej w kogeneracji, proces koncesjonowania i rejestr małych instalacji.   Zapraszamy Państwa do udziału INFORMACJE I REJESTRACJA: tel: 22 188 10 71, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl, www.master-institute.pl

więcej
 
Ustawa o odnawialnych źródłach energii - zasady wsparcia
26 czerwca 2015 - 26 czerwca 2015
  Ustawa o odnawialnych źródłach energii - zasady wsparcia   26 czerwca 2015r., Warszawa   Szkolenie prowadzi dr Zdzisław Muras, ekspert ds. prawa energetycznego   NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: ·          Ustawa o odnawialnych źródłach energii z 16.01. 2015 r. druk senacki nr 817 ·          Zakres systemu wsparcia w ujęciu podmiotowym i zasady wejścia do systemu ·          Instalacja OZE oraz instalacja termicznego przekształcania odpadów. ·          Nowe rodzaje źródeł – mikroinstalacja i mała instalacja, instalacja spalania wielopaliwowego i dedykowana instalacja spalania wielopaliwowego. ·          Źródła wykorzystujące wyłącznie biogaz lub biopłyny ·          Koncesje, rejestracja, działalność niereglamentowana przez państwo ·          Zakres wsparcia w ujęciu przedmiotowym ·          Zakres zmian dotyczący systemów wsparcia OZE ·          Świadectwa pochodzenia i energią elektryczna fizyczna ·          Aukcje i energia elektryczna fizyczna: ·          Nowe podmioty w systemie wsparcia ·          Gwarancja poziomu wsparcia oraz rozwiązania okresu przejściowego   INFORMACJE I REJESTRACJA: KOSZT UCZESTNICTWA: 990,00 PLN + VAT/osoba 890,00 PLN + VAT/osoba - prz zgłoszeniu od 2 osób z firmy   Anna Tomczak – Specjalista ds. szkoleń, biuro@master-institute.pl telefon 22 188 10 71, mobile: 604 050 480 www.master-institute.pl   W celu zapoznania się ze szczegółowym programem zapraszamy do kontaktu z organizatorem      

więcej
 
Krajowe zasady wsparcia przedsiębiorstw energochłonnych II edycja
18 czerwca 2015 - 18 czerwca 2015
Szanowni Państwo, Zapraszamy do udziału w II edycji szkolenia ,,Krajowe zasady ,,wsparcia” przedsiębiorstw energochłonnych – uwarunkowania prawne i sprawozdawcze w dniu 18 czerwca br w Warszawie informujemy, że szkolenie odbędzie się w:     GOLDEN FLOOR (budynek Millennium) przy pl. Zawiszy Al. Jerozolimskie 123A XXVI piętro   Rejestracja uczestników 9:00– 9:30, szkolenie w godzinach 9:30 – 17:00   Nie zapewniamy Państwu miejsc parkingowych. Można korzystać z parkingu miejskiego na tyłach budynku ul. Nowogrodzka lub skorzystać z parkingu podziemnego w budynku Millennium (wjazd od ul. Nowogrodzkiej)   W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt: biuro@master-institute.pl lub 604 050 480    PARTNERZY KONFERENCJI PARTNER MERYTORYCZNY    

więcej
 
Zasady rozliczeń węgla
21 maja 2015 - 21 maja 2015
Szanowni Państwo, Zapraszamy do udziału w szkoleniu Zasady rozliczeń wegla w dniu 21 maja br w Warszawie. Szczegółowe informacje: biuro@master-institute lub 604 050 480,  22 188 10 71

więcej
 
Krajowe zasady wsparcia przedsiębiorstw energochłonnych
17 kwietnia 2015 - 17 kwietnia 2015
Krajowe zasady „wsparcia” przedsiębiorstw energochłonnych (odbiorców przemysłowych) - uwarunkowania prawne i sprawozdawcze   17 kwietnia 2015r., Warszawa       Szanowni Państwo, W związku ze zbliżającym się terminem szkolenia Krajowe zasady ,,wsparcia” przedsiębiorstw energochłonnych – uwarunkowania prawne i sprawozdawcze w dniu 17 kwietnia br w Warszawie informujemy, że szkolenie odbędzie się w:     GOLDEN FLOOR (budynek Millennium) przy pl. Zawiszy Al. Jerozolimskie 123A VIII piętro   Rejestracja uczestników 8:45 – 9:00, szkolenie w godzinach 9:00 – 16:00   Nie zapewniamy Państwu miejsc parkingowych. Można korzystać z parkingu miejskiego na tyłach budynku ul. Nowogrodzka lub skorzystać z parkingu podziemnego w budynku Millennium (wjazd od ul. Nowogrodzkiej)   Kontakt do opiekuna szkolenia w dniu 17 kwietnia: 604 050 480  

więcej
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Copyright © 2010 by Master Institute | All rights reserved ewipo.pl