STRONA GŁÓWNA KONFERENCJE I WARSZTATY SZKOLENIA DLA FIRM SZKOLENIA I KURSY KONTAKT
O firmie Współpraca Oferty Pracy KLIENCI FIRMY KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Bankowość Chemia Energetyka Farmacja Finanse Logistyka Ochrona środowiska Prawo Transport Zarządzanie
NASI PARTNERZY
 
ARCHIWUM WYDARZEŃ

Planowane i wdrażane zmiany prawne w zakresie monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji CO2
20 marca 2012 - 21 marca 2012
  Kiedy i jak zmienić plan monitorowania emisji CO2?   Planowane  i wdrażane zmiany prawne w zakresie monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji CO2   20-21 marca 2012, WARSZAWA GOLDEN FLOOR, budynek ATRIUM CENTRUM ul. Jana Pawła II 27   Do udziału w warsztatach zapraszamy: Przedsiębiorstwa z branży energetycznej, rafinerie, koksownie, huty szkła, huty żelaza, producenci ceramiki, papieru, wapna, zakłady chemiczne i inne gałęzie przemysłu. • Zarząd • Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska • Dyrektora ds. Ekologii • Dyrektora Technicznego • Dyrektora Działu Eksploatacji • Prawników, Radców Prawnych • Kierowników odpowiedzialnych za wdrożenie dyrektyw unijnych • Konsultantów i prawników obsługujących ww. branże Przedsiębiorstwa oferujące rozwiązania technologiczne w zakresie produkcji energii odnawialnej i programy oszczędności energii.     Prowadzący: Wiktor Krawczyk, weryfikator wiodący, GHG Professional Sp. zo.o. przedstawiciele KOBIZE

więcej
 
Kolory wsparcia - wsparcie energii odnawialnej i kogeneracji
24 stycznia 2012 - 24 stycznia 2012
  Kolory wsparcia – perspektywy rozwoju i zasady korzystania z systemów wsparcia energii odnawialnej i kogeneracji 24 stycznia 2012, Warszawa, Golden Floor   9:30 -10:00 rejestracja uczestników, kawa powitalna   10:00-10.45 Dyrektywa 2009/28/WE i projekt dyrektywy z 23.06.2011 dotyczący efektywności energetycznej i kogeneracji – konieczne kierunki zmian i uzupełnień systemów wsparcia ·          Podstawowe założenia dyrektyw tym: Ø gwarancje pochodzenia oraz procedury administracyjne Ø zasady „dostępu OZE do sieci” Ø certyfikacja instalatorów małych systemów OZE i kogeneracyjnych Ø wsparcie kogeneracji – nowe podejście Komisji Europejskiej Ø gwarancje pochodzenia dla kogeneracji, Ø obowiązki stosowania źródeł kogeneracyjnych, ·          Dostęp OZE do sieci praktyka regulacyjna i najnowsze orzecznictwo 10.45-12.20  Krajowe systemy wsparcia bezpośredniego   ·          Podstawy prawne, w tym: Ø rozporządzenie OZE i projekt zmian w tym rozporządzeniu Ø nowe rozporządzenie dotyczące kogeneracji (26.07.2011) Ø nowe rozporządzenie dla biogazu rolniczego (24.08.2011) Ø rozporządzenie dotyczące wykorzystania odpadów komunalnych ·          Koncesjonowanie a rejestr biogazowy - zasady wejścia na rynek ·          Kolory systemów wsparcia : ·          Systemy wsparcia źródeł odnawialnych:   Ø systemy świadectw pochodzenia – zielone certyfikaty, Ø system świadectw pochodzenia biogazu - biogazowe certyfikaty   ·          Systemy wsparcia źródeł kogeneracyjnych:   Øżółte certyfikaty Øfioletowe certyfikaty Øczerwone certyfikaty   12.20-12.40 Przerwa na kawę 12.40-13.20 System wsparcia c.d. 13.20-14.00 „Kumulacja wsparcia"   ·          Zasady możliwości łączenia certyfikatów i zakazy łączenia; ·          Kiedy cztery kolory dla jednego źródła; ·          Zasady opomiarowania; ·          „Gwarantowane przychody";   14.00-15.00 Lunch 15.00 -15.45  Rodzaje paliw na cele energetyczne – paliwa a kolory certyfikatów   ·          Rodzaje biomasy na cele energetyczne w tym biomasa agro i zboże; ·          Biopaliwa a biopłyny; ·          Odpady komunalne; ·          Biogaz rolniczy; ·          „Biogaz kogeneracyjny”; ·          Kiedy mamy do czynienia z „paliwem gazowym” ;   15.45-16.20 Obrót giełdowy a wypełnienie obowiązków – rola i zadania TGE i Domów Maklerskich oraz Towarowych Domów Maklerskich   16.20-17.00  Podstawy, zasady, praktyka i orzecznictwo dotyczące wymierzania kar pieniężnych   ·          Zasady rozliczenia obowiązków w tym zakres przedmiotowy „sprzedaży do odbiorców końcowych"; ·          Otwarcie drogi do zwrotu akcyzy - umarzanie świadectw pochodzenia; ·          Najnowsze orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Sądu Apelacyjnego w Warszawie i SOKiK; ·          Podstawy i zasady wymiaru kary; ·          Kiedy można odstąpić od wymierzenia kary?   17:00 zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów

więcej
 
SYSTEM REKOMPENSAT DLA FIRM ZAGROŻONYCH ,,CARBON LEAKAGE
24 listopada 2011 - 24 listopada 2011
  SYSTEM REKOMPENSAT DLA FIRM ZAGROŻONYCH ,,CARBON LEAKAGE” konferencja 24 listopada 2011, Warszawa, Golden Floor Al. Jana Pawła II 27   Konferencję poprowadzą:   ·          ekspert Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu ·          Departament Rozwoju Gospodarki, Ministerstwo Gospodarki ·          Departament Monitorowania Pomocy Publicznej, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ·           Departament Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery, Ministerstwo Środowiska ·          Przedstawiciel KOBIZE ·          Ernst&Young ·          EnergSys ·          Krajowa Izba Biopaliw ·          Społeczna Rada ds. Redukcji Emisji   W celu uzyskania programu konferencji i rejestracji uczestnictwa prosimy o kontakt: Monika Gołaszewska (22) 333 73 06, e-mail: mgolaszewska@master-institute.pl    

więcej
 
UMOWY W ENERGETYCE, GOLDEN FLOOR, WARSZAWA
25 października 2011 - 26 października 2011
  UMOWY W ENERGETYCE 25-26 października 2011, Warszawa, Golden Floor Warsztat Najważniejsze zagadnienia: Umowy na rynku energii elektrycznej – wprowadzenie, definicje, zapisy/wymagania ustawowe, wybrane zagadnienia GUD, umowy kompleksowe Produkty i usługi na rozwiniętych rynkach energii Umowy kompleksowe Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. Umowa sprzedaży energii elektrycznej i zmiana sprzedawcy Procedura zawarcia umowy o przyłączenie do sieci ciepłowniczej Tytuł prawny do nieruchomości - służebność przesyłu a umowa o przyłączenie Techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci w świetle obowiązku zachowania należytej staranności. Opłaty za przyłączenie - obecny stan prawny Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej - zagadnienia ogólne, w tym problem prawa "tymczasowego" Preferencyjne stawki za przyłączenie do sieci ciepłowniczej wprowadzone Ustawą o efektywności energetycznej Tymczasowość preferencyjnych stawek wynikająca z Ustawy o efektywności energetycznej Umowa o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej A naliza wzorców umów stosowanych przez dostawców energii elektrycznej oraz wykaz niedozwolonych klauzul umownych zastosowanych w tych wzorcach  

więcej
 
NOWA USTAWA O EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH, GOLDEN FLOOR, WARSZAWA
27 września 2011 - 28 września 2011
    Nowa ustawa o handlu emisjami gazów cieplarnianych KONFERENCJA 27-28 września Warszawa, Golden Floor, sala VIP AL. JANA PAWŁA II 27 UWAGA ZMIANA MIEJSCA   Najważniejsze zagadnienia: Nowa ustawa o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych – wprowadzone zmiany w regulacjach Derogacja i Domestic offset – dwa mechanizmy redukcji kosztów w systemie EU-ETS Benchmarki – alokacja uprawnień Bilansowanie, raportowanie emisji (KOBIZE) Nowe instalacje IPPC Dokumenty referencyjne BAT i konkluzje BAT Standardy emisyjne NOX, SO2 i pyłów Regulacja WI i VOC Aspekty prawne i księgowe handlu uprawnieniami do emisji Pozwolenia na emisję CO2 w latach 2013-2020 Przyznawanie uprawnień po 2013 roku Współczesne trendy zarządzania ryzykiem w energetyce Aukcjoning, planowanie i zarządzanie strategiczne w III okresie EU-ETS Ryzyko towarzyszące przedsiębiorstwom - formy kontroli ryzyka Ryzyko pogodowe w przedsiębiorstwie Dyrektywa IED w sprawie emisji przemysłowych (nowa dyrektywa IPPC) Handel uprawnieniami – case study na przykładzie jednego z przedsiębiorstw energetycznych   Do udziału zapraszamy: - prezesów i wiceprezesów zarządu odpowiedzialnych za strategię spółek, - dyrektorów departamentu ochrony środowiska - dyrektorów ds. ekologii - dyrektorów działów strategii i rozwoju - działy finansowe (główni księgowi, szefowie działów controllingu) - działy prawne   Zakłady energetyczne Zakłady branży papierniczej, Zakłady branży hutniczej, produkcji aluminium, Zakłady chemiczne oraz huty szkła  

więcej
 
USTAWA O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ - BIAŁE CERTYFIKATY
15 września 2011 - 16 września 2011
  USTAWA O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ – BIAŁE CERTYFIKATY WARSZTATY 15-16 września 2011, Warszawa, Golden Floor   Najważniejsze zagadnienia: Ustawa o efektywności energetycznej Wsparcie efektywności energetycznej (białe certyfikaty) - kierunki i zasady funkcjonowania systemu. Zakres obowiązku i podmioty zobowiązane, Rodzaje kwalifikowanych przedsięwzięć „energooszczędnych”, Zasady wyboru przedsięwzięć „energooszczędnych” – przetarg efektywnościowy (zakres podmiotowy i przedmiotowy), Warunki uzyskania białego certyfikatu, „rodzaje” białych certyfikatów, Zasady wyboru przedsięwzięć „energooszczędnych”, Prawa majątkowe wynikające z białych certyfikatów, Obowiązkowe audyty efektywnościowe i ich weryfikacja. Zasady pełnienia funkcja audytora, Zadania komisji kwalifikacyjnych w zakresie efektywności energetycznej. Sankcje Rola TGE w systemie kolorowych certyfikatów ze szczególnym uwzględnieniem ,,białych certyfikatów” Audyt efektywności energetycznej – planowanie i realizacja Program NFOŚiGW ,,Efektywne wykorzystanie energii” – dotacje na audyty energetyczne i elektroenergetyczne Polityka energetyczna i zarządzanie mediami energetycznymi w przedsiębiorstwie jako ciągły proces biznesowy Fundusz Pożyczkowy w ARP S.A. na poprawę efektywności energetycznej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) Kierunki i zmiany w funkcjonowaniu systemów wsparcia źródeł odnawialnych i ko generacyjnych Realizacja kompleksowego programu działań oraz inwestycji energooszczędnych. Audyt energetyczny w przedsiębiorstwie na przykładzie KGHM Polska Miedź  

więcej
 
TARYFIKACJA KOSZTÓW DLA CIEPŁA, KATOWICE
05 września 2011 - 06 września 2011
  TARYFIKACJA KOSZTÓW CIEPŁA STRATEGIE POLITYKI CIEPŁOWNICZEJ     Najważniejsze zagadnienia: Ewidencja danych w przedsiębiorstwie – jak wyposażyć przedsiębiorstwo w kompletne dane do procesu taryfikacji? Model Taryfy dla ciepła – opracowanie kompletnego wniosku Taryfy dla Ciepła Najnowsze praktyki w kalkulacji Taryfy dla ciepła w kontekście zmian przepisów i wymogów URE Strategia polityki cenowej w przedsiębiorstwie ciepłowniczym – porady praktyczne   Do udziału zapraszamy: Kadrę zarządzającą elektrociepłowni firm ciepłowniczych Specjalistów zajmujących się rozliczaniem kosztów ciepła Specjalistów zajmujących się sporządzaniem taryf dla ciepła Ekonomistów Dyrektorów finansowych Głównych księgowych Kontrolerów kosztów  

więcej
 
BIOMASA technologie, inwestycje, finansowanie, świadectwa pochodzenia, konferencja, Golden Floor, Warszawa
10 maja 2011 - 11 maja 2011
BIOMASA konferencja technologie, inwestycje, finansowanie, świadectwa pochodzenia   10-11 maja 2011, Golden Floor, ul. Jana Pawła II 27, Warszawa   Najważniejsze zagadnienia: Regulacje prawa energetycznego w zakresie wsparcia źródeł odnawialnych - zasady wejścia na rynek i korzystania z systemu wsparcia dla źródeł wykorzystujących biomasę Narzucenie ograniczenia CO2, ilości energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych Biomasa Agro na potrzeby Energetyki Zawodowej Bilansowanie biomasy pochodzenia roślinnego na cele energetyczne Rozwój biomasy a upadek przemysłu drzewnego Finansowanie inwestycji Współspalanie biomasy w Zespole Elektrowni Ostrołęka - case study Produkcja energii odnawialnej z biomasy/biogazu - doświadczenia z ponad 6 lat współpracy z energetyką cieplną i zawodową Wykorzystanie biomasy odpadowej a rozwój technologii pod kątem zmian prawnych Doświadczenia Vattenfall w spalaniu biomasy w Polsce i w Szwecji - case study        

więcej
 
BIOGAZ technologie, inwestycje, finansowanie, certyfikaty, konferencja, Golden Floor, Warszawa
10 maja 2011 - 11 maja 2011
BIOGAZ konferencja technologie, inwestycje, finansowanie, certyfikaty   10-11 maja 2011, Golden Floor, ul. Jana Pawła II 27, Warszawa       Najważniejsze zagadnienia:   Biogaz w Polsce w Krajowym Planie Działań do 2020 r. na tle kierunków rozwoju biogazu w krajach UE Prawne aspekty inwestycji w biogazownie - obowiazki przedsiębiorcy Regulacje prawa energetycznego w zakresie wsparcia źródeł odnawialnych - zasady wejścia na rynek i korzystania z systemu wsparcia dla źródeł wykorzystujących biogaz Mozliwości dofinansowania inwestycji biogazowych Proces inwestycyjny w biogazownię - od idei do efektu końcowego. Doświadczenia inwestycji w biogazownie firmy POLDANOR Agregaty do biogazowni i agregaty kogeneracyjne Małe biogazownie rolnicze Pozyskiwanie funduszy na projekty biogazowe przez bank Przyłączenie źródeł biogazowych do sieci elektroenergetycznej z punktu widzenia operatora sieci Możliwości wywozu osadu pod kątem prawnym i technicznym Polska technologia budowy biogazowni. Od pomyslu do realizacji projektu - proces inwestycyjny w biogazownie - case study Kompleksowe zagospodarowanie odpadów pofermentacyjnych - interpretacja prawna poszczególnych technologii w świetle ustawy o odpadach, ustaw podatkowych i aktów wykonawczych Kogeneracja w biogazowniach Przyszłość polskich biogazowni w obliczu istniejących barier prawnych, organizacyjnych i finansowych. Mankamenty obecnego systemu wsparcia produkcj energii z odnawialnych źródeł energii Wzbogacenie biogazu do parametrów gazu ziemnego i wykorzystanie w sieci gazowej lub do napedu pojazdów Możliwości wykorzystania biometanu w samochodach i komunikacji publicznej - perspektywy wdrożenia rozwiązań w Polsce i pierwsze doświadczenia Kierunki wykorzystania biogazu w Europie - przegląd doświadczeń      

więcej
 
INTELEGENTNE SIECI POMIAROWE konferencja międzynarodowa, Warszawa, Centrum Konferencyjne ALFA
31 marca 2011 - 31 marca 2011
  INTELIGENTNE SIECI POMIAROWE   konferencja międzynarodowa   31 marca 2011, Warszawa, Centrum Konferencyjne ALFA, ul. Puławska 15     Najważniejsze zagadnienia: NFOŚiGW na rzecz efektywności energetycznej Rzeczywiste koszty jednostkowe na odbiorcę i proponowane rozwiązania - co i za jaką cenę Systemy wspomagania rynku energii elektrycznej - problemy (pod kątem przesyłania transmisji danych), Case study Skandynawii, Włoch Przykłady testowych liczników - przykład Zamość, Lublin Terminologia i różnice między smart gridem a smart meteringem Problemy z odbiorcami, co robić gdy odbiorca zalega z płatnością? Liczniki przedpłatowe Systemy liczników ciepła i energii elektrycznej, które się znajdują poza węzłami - Konkurencja, opłacalność Sterowanie ruchu sieci Optymalizacja pracy sieci Zdalny kontakt z układem pomiarowym, precyzyjność Inteligentne liczniki i inteligentne sieci a uwarunkowania prawne w tym zakresie (obowiązujące prawo oraz projekty aktów prawnych)   Do udziału zapraszamy: Prezesów Zarządu Wiceprezesów Zarządu ds. Dystrybucji Wiceprezesów Zarządu ds. Obrotu i Handlu Energią Wiceprezesów Zarządu ds. Strategii i Rozwoju Pełnomocników Zarządu ds. Wydzielenia Operatorów Sieci Dystrybucyjnej Dyrektorów ds. Dystrybucji Dyrektorów ds. Obrotu Energią Dyrektorów ds. Handlowych Dyrektorów ds. Obsługi Klienta Szefów Biura Zakupu Radców Prawnych i Dyrektorów Departamentów Prawnych Kierowników Biura Zarządzania Majątkiem Sieciowym Kierowników Biura Utrzymania Sieci Kierowników Biura Usług Przesyłowych i Dystrybucyjnych Kierowników ds. Organizacji Sprzedaży Kierowników Biura Energii  

więcej
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Copyright © 2010 by Master Institute | All rights reserved ewipo.pl