STRONA GŁÓWNA KONFERENCJE I WARSZTATY SZKOLENIA DLA FIRM SZKOLENIA I KURSY KONTAKT
O firmie Współpraca Oferty Pracy KLIENCI FIRMY KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Bankowość Chemia Energetyka Farmacja Finanse Logistyka Ochrona środowiska Prawo Transport Zarządzanie
NASI PARTNERZY
 
ARCHIWUM WYDARZEŃ

Zasady i przesłanki rozstrzygania sporów na podstawie ustawy Prawo energetyczne i ustawy o OZE oraz nielegalny pobór energii
02 października 2015 - 02 października 2015
  Zasady i przesłanki rozstrzygania sporów na podstawie ustawy Prawo energetyczne i ustawy o OZE oraz nielegalny pobór energii - prawo, praktyka, orzecznictwo.   2 października 2015r., Warszawa       NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA:      Struktura i podstawowe podmioty rynku – obszary sporów i nielegalnego poboru energii:      Ochrona regulacyjna odbiorcy – obowiązki publicznoprawne przedsiębiorstw energetycznych,     Odbiorca wrażliwy     Odbiorca przemysłowy – a przedsiębiorstwo obrotu,     Nowe zasady wstrzymania sprzedaży energii elektrycznej,     Podstawowe umowy– rodzaje, zasady zmiany     Obszary i rodzaje sporów przewidzianych prawem energetycznym     Podstawowe umowy a możliwość rozstrzygnięcia sporu,     Nielegalny pobór energii.     Kary pieniężne – rodzaje i zasady wymierzania w kontekście sporów i nielegalnego poboru  

więcej
 
Zakres odpowiedzialności inwestora, projektantów i innych doradców za przygotowanie procesu inwestycyjnego
13 czerwca 2013 - 13 czerwca 2013
  Zakres odpowiedzialności inwestora, projektantów i innych doradców za przygotowanie procesu inwestycyjnego   Warsztaty 13 czerwca 2013r., Warszawa MOTTO „Większość sporów budowlanych ma swoje źródło w zdarzeniach, które miały miejsce przed dokonaniem pierwszego wpisu do dziennika budowy” (z doświadczeń prawników zajmujących się sporami budowlanymi)    

więcej
 
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
16 kwietnia 2013 - 14 maja 2013
  Konsekwencje zmian w Prawie zamówień publicznych po nowelizacji z dnia 12 października 2012 r.   warsztaty   16 kwietnia 2013r., Warszawa 7 maja 2013r., Katowice 14 maja 2013., Warszawa     9:00 – 9:30 rejestracja uczestników, kawa powitalna 9:30 – 11:00 Cele nowelizacji ustawy PZP.  - Nowe przesłanki wykluczenia Wykonawców nienależycie wykonujących zamówienia publiczne. Skutki wyroku ETS w sprawie C-465/11 Forposta i ABC Direct Contact dla stosowania art. 24 ust. 1 pkt. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych   - Zasady wykluczania z postępowania Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej: Obowiązki Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej wobec Zamawiającego, Procedura  wyjaśniająca dotycząca powiązań Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, Okoliczności uzasadniające wykluczenie Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej. 11:00– 11:20 przerwa na kawę 11:20 – 13:00 Nowe zasady kwalifikacji wykonawców oraz nowe dokumenty jakich może żądać Zamawiający - Ocena zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności oraz doświadczenia – wyjaśnienie pojęć rzetelności i efektywności Wykonawcy, nowe dokumenty, jakich może żądać Zamawiający w celu wykazania spełniania warunków dotyczących rzetelności Wykonawcy.  - Omówienie nowego rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, wskazanie istotnych zmian w stosunku do poprzedniej regulacji i ich konsekwencji dla wykonawców  - Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert w przetargu ograniczonym, negocjacjach z ogłoszeniem oraz dialogu konkurencyjnym. 13:00 – 13:45 lunch 13:45 – 15:15 Dialog techniczny w zamówieniach publicznych i jego znaczenie dla wykonawców:  - Definicja dialogu technicznego, zasady wszczęcia i prowadzenia dialogu technicznego, obowiązki informacyjne Zamawiającego związane z dialogiem technicznym. 15:15 – 16:15 Podwykonawca w pzp projekt zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie podwykonawstwa – konsekwencje dla wykonawców, ryzyka, koszty. 16:30 zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów

więcej
 
UMOWY DEWELOPERSKIE
22 listopada 2011 - 22 listopada 2011
  UMOWA DEWELOPERSKA WARSZTATY GOLDEN FLOOR, Warszawa, Al.  Jana Pawła II 27 22 LISTOPADA 2011, wtorek       UMOWA DEWELOPERSKA JAKO NOWY TYP UMOWY NAZWANEJ   ŚRODKI OCHRONY WPŁAT DOKONYWANYCH PRZEZ NABYWCÓW LOKALI   OBOWIĄZKI DEWELOPERA W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO   SYTUACJA PRAWNA NABYWCÓW LOKALI W RAZIE OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI      DEWELOPERA   ROLA BANKU W PRZEDSIĘWZIĘCIU DEWELOPERSKIM

więcej
 
PRAWO PRACY 2011 warsztat w Sopocie
14 września 2011 - 16 września 2011
  W 2011 r. można się spodziewać kilku znaczących zmian w przepisach prawa pracy. Jedną ze zmian, które na pewno wejdą w życie, jest wydłużenie urlopów dla młodych rodziców. Już od 1 stycznia 2012 r. kobieta, która urodzi jedno dziecko, będzie mogła skorzystać z dodatkowych 4 tygodni urlopu macierzyńskiego (obecnie są to 2 tygodnie). W razie urodzenia co najmniej bliźniaków wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego wyniesie 6 tygodni (obecnie 3 tygodnie). Urlop ojcowski od 2012 r. będzie wynosił 2 tygodnie (obecnie jest to jeden tydzień). Młody ojciec będzie mógł skorzystać z tego urlopu w ciągu roku od urodzenia dziecka. W 2011 r. zmienią się również przepisy dotyczące wydawania świadectw pracy i przeprowadzania badań lekarskich. Firmy nie będą już musiały każdorazowo wydawać tych świadectw, jeśli zawierają z tym samym pracownikiem kolejne umowy w krótkich odstępach czasu. Pracodawca nie będzie również musiał kierować pracownika na wstępne badanie lekarskie, jeśli zatrudni go ponownie w ciągu 30 dni od rozwiązania umowy o pracę. Do Sejmu może również trafić wkrótce przygotowany przez resort pracy projekt działu VI kodeksu pracy, który na nowo ureguluje przepisy o czasie pracy. Przewiduje on m.in. wprowadzenie zasady, zgodnie z którą pracodawca będzie mógł wypłacać pracownikowi dodatkowe wynagrodzenie za pracę w sobotę, zamiast obowiązkowo oddawać mu dzień wolny w innym terminie. Nowy rozdział VI ma również zmienić przepisy o dobie pracowniczej, tak by rozpoczęcie pracy w danym dniu wcześniej niż w poprzedniej nie oznaczało pracy w godzinach nadliczbowych – takie rozwiązanie obowiązuje już na podstawie ustawy antykryzysowej. W kodeksie pracy mogą znaleźć się również zmiany, nad którymi pracują obecnie związki zawodowe (ich propozycje mają ułatwić walkę z pracodawcami, którzy nie wypłacają pensji) oraz komisja Przyjazne Państwo (chodzi o zmiany w zasadach udzielania urlopów na żądanie).  

więcej
 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RAD NADZORCZYCH warsztat Golden Floor, Warszawa
14 kwietnia 2011 - 15 kwietnia 2011
          ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RAD NAZORCZYCH W SPÓŁKACH KAPITAŁOWYCH   14-15 kwietnia 2011, Golden Floor, Warszawa, Jana Pawła II 27     Warsztat poprowadzą:   Barbara Misterska-Dragan , Członek Rady Nadzorczej TVP; Prezes Misters Audytor Dariusz Kulgawczuk , radca prawny, Kancelaria Prawna KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Hanna Gajewska-Kraczkowska , Adwokat, Counsel, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka Robert Niczyporuk , radca prawny, partner, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka   Najważniejsze zagadnienia:   Kodeks Spółek Handlowych - normy prawne dla kadry zarządzającej odpowiedzialność cywilnoprawna Zarządu i Rady Nadzorczej w spółkach prawa handlowego zasady zatrudniania i wynagradzania członków organów spółek kapitałowych czy Członek Rady Nadzorczej i Członek Zarządu odpowiada za rachunkowość spółki karne i karnoskarbowe aspekty odpowiedzialności Członków Zarządu spółek kapitałowych odpwiedzialność Członków Zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i Członków Organów Zarządzajacych innych osób prawnych za zaległości podatkowe      

więcej
 
FUZJE I PRZEJĘCIA Centrum Bankowo-Finansowe, Warszawa
04 kwietnia 2011 - 05 kwietnia 2011
        FUZJE I PRZEJĘCIA Z WYKORZYSTANIEM KREDYTU BANKOWEGO, FUNDUSZY PRIVATE EQUITY I FUNDUSZY MEZZANINE   4-5 kwietnia 2011 Centrum Bankowo-Finansowe, Warszawa       Najważniejsze zagadnienia: Wprowadzenie do fuzji i przejęć Regulacje prawne w zakresie fuzji i przejęć Procedury związane z poszczególnymi formami fuzji i przejęć Typowe klauzule transakcyjne występujące w przejęciach Motywy fuzji i przejęć Analiza przedinwestycyjna (due diligence) Finansowanie transakcji przejęć kapitałem obcym Wycena wartości w procesach fuzji i przejęć Opłacenie i finansowanie transakcji Finansowanie poprzez private equity Finansowanie typu mezzanine Integracja poakwizycyjna      

więcej
 
PRAWO PRACY 2010 najnowsze orzecznictwo SN
06 października 2010 - 08 października 2010
Celem warsztatu jest zapoznanie słuchaczy z obowiązującymi przepisami prawa pracy. Program zawiera niezbędne kompendium wszystkich obowiązujących przepisów prawa pracy, na co dzień stosowanych w organizacji. Słuchacze w praktyczny sposób, zobrazowany licznymi przykładami, zostaną zapoznani, z dopuszczalnymi przez prawo metodami stosowania przepisów prawa pracy w taki sposób, aby wydatnie wzrosła efektywność zarządzania pracownikami w firmie. Warsztat kierowany jest do: Działów Kadr Departamentów Strategii Personalnej Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Działów Szkoleń, Rozwoju i Promocji Kadr   Prowadzący: Anna Telec, radca prawny, Kancelaria Prawa Pracy Piotr Wojciechowski, prawnik, niezależny ekspert prawa pracy

więcej
 
SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE Najnowsze zmiany w działalności. Podatki i pomoc publiczna
29 czerwca 2010 - 30 czerwca 2010
  Ministerstwo Gospodarki przygotowało projekt zmian do ustawy o SSE, który został przekazany Radzie Ministrów w dniu 26 listopada 2009r. i nad którym wciąż są kontynuowane prace. Projekt ten odnosi się w dużej mierze do tak istotnych kwestii, jak cofanie i zmiana zezwoleń, trwa również dyskusja na temat kalkulacji wysokości zwolnienia podatkowego i możliwości odliczania strat. Przedsiębiorcy, którzy uzyskali zezwolenia na działalność w specjalnych strefach ekonomicznych po 1 stycznia 2001 r., nie mają możliwości rozliczenia straty z działalności strefowej, zwolnionej z podatku. Skutkuje to w istocie tym, że w ogóle nie korzystają z pomocy publicznej. Możliwość rozliczania straty przez przedsiębiorcę strefowego od dawna budzi kontrowersje. Temat jest tym bardziej gorący, że w okresie spowolnienia gospodarczego przedsiębiorcy poszukują oszczędności. Możliwość rozliczenia straty wygenerowanej w poprzednich latach działalności strefowej mogłaby przynieść wymierne korzyści podatnikom. Z podobnych powodów gorącym tematem jest możliwość dokonywania zmian w zezwoleniach strefowych – dokonanie takiej zmiany w odpowiednim momencie może bowiem uchronić inwestora przed daleko idącymi konsekwencjami niewykonania jego zobowiązań, co jest częstym przypadkiem w okresie dekoniunktury. Konsekwencje te, zgodnie z projektem nowelizacji, mają być nawet zaostrzone w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów, warto zatem przyjrzeć się im zanim powstanie jakiekolwiek ryzyko. Chciałabym w tym miejscu podziękować wszystkim osobom, które udzieliły nam aktualnych informacji o problemach występujących w strefach. Dzięki Państwa wskazówkom i uwagom powstał program oparty na aktualnych problemach występujących w firmach należących do Specjalnych Stref Ekonomicznych. Teraz przedstawiamy Państwu program, który merytorycznie, mam nadzieję, spełni Państwa oczekiwania i zaszczycą nas Państwo swoją obecnością.   Najważniejsze zagadnienia: Najnowsze zmiany w ustawie z dnia 30 maja 2008 o zmianie ustawy o Specjalnych Strefach Ekonomicznych [Dz.U. z 2008r nr 118 poz. 746; Dz.U. z dnia 4 lipca 2008] z uwzględnieniem projektu zmian do ustawy o SSE z dnia 25 listopada 2009 roku.   Prowadzenie działalności w SSE w czasach kryzysu   Reżimy prawne regulujące działalność SSE   Zezwolenia na rozpoczęcie działalności gospodarczej w SSE   Zakończenie działalności w SSE   Prawo podatkowe   Pomoc publiczna   Kontrola strefowa   Do udziału zapraszamy: Firmy prowadzące działalność w Specjalnych Strefach Ekonomicznych Firmy, które mają zamiar rozpocząć działalność w SSE Firmy, które kończą działalność w SSE Inwestorów   Warsztat poprowadzą: Adam Allen, doradca podatkowy, menedżer w Zespole Ulg i Dotacji Inwestycyjnych Ernst & Young Maciej Guzek, Tax Manager, TPA-Horwath Mirosław Odziemczyk, Pełnomocnik Zarządu ds. SSE, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych Witold Strumiński, Senior Associate, Domański Zakrzewski Palinka Małgorzata Wężyk, Senior Associate, Domański Zakrzewski Palinka Przedstawiciele Zarządu SSE      

więcej
 
1
Copyright © 2010 by Master Institute | All rights reserved ewipo.pl