STRONA GŁÓWNA KONFERENCJE I WARSZTATY SZKOLENIA DLA FIRM SZKOLENIA I KURSY KONTAKT
O firmie Współpraca Oferty Pracy KLIENCI FIRMY KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Bankowość Chemia Energetyka Farmacja Finanse Logistyka Ochrona środowiska Prawo Transport Zarządzanie
NASI PARTNERZY
 

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
16 kwietnia 2013 - 14 maja 2013

 

Konsekwencje zmian w Prawie zamówień publicznych
po nowelizacji z dnia 12 października 2012 r.
 
warsztaty
 
16 kwietnia 2013r., Warszawa
7 maja 2013r., Katowice
14 maja 2013., Warszawa
 
 
9:00 – 9:30 rejestracja uczestników, kawa powitalna
9:30 – 11:00 Cele nowelizacji ustawy PZP.
 - Nowe przesłanki wykluczenia Wykonawców nienależycie wykonujących zamówienia publiczne. Skutki wyroku ETS w sprawie C-465/11 Forposta i ABC Direct Contact dla stosowania art. 24 ust. 1 pkt. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych
  - Zasady wykluczania z postępowania Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej:
    • Obowiązki Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej wobec Zamawiającego,
    • Procedura  wyjaśniająca dotycząca powiązań Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej,
    • Okoliczności uzasadniające wykluczenie Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej.
11:00– 11:20 przerwa na kawę
11:20 – 13:00 Nowe zasady kwalifikacji wykonawców oraz nowe dokumenty jakich może żądać Zamawiający
- Ocena zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności oraz doświadczenia – wyjaśnienie pojęć rzetelności i efektywności Wykonawcy, nowe dokumenty, jakich może żądać Zamawiający w celu wykazania spełniania warunków dotyczących rzetelności Wykonawcy.
 - Omówienie nowego rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, wskazanie istotnych zmian w stosunku do poprzedniej regulacji i ich konsekwencji dla wykonawców
 - Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert w przetargu ograniczonym, negocjacjach z ogłoszeniem oraz dialogu konkurencyjnym.
13:00 – 13:45 lunch
13:45 – 15:15 Dialog techniczny w zamówieniach publicznych i jego znaczenie dla wykonawców:
 - Definicja dialogu technicznego, zasady wszczęcia i prowadzenia dialogu technicznego, obowiązki informacyjne Zamawiającego związane z dialogiem technicznym.
15:15 – 16:15 Podwykonawca w pzp
projekt zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie podwykonawstwa – konsekwencje dla wykonawców, ryzyka, koszty.
16:30 zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów


Copyright © 2010 by Master Institute | All rights reserved ewipo.pl