STRONA GŁÓWNA KONFERENCJE I WARSZTATY SZKOLENIA DLA FIRM SZKOLENIA I KURSY KONTAKT
O firmie Współpraca Oferty Pracy KLIENCI FIRMY KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Bankowość Chemia Energetyka Farmacja Finanse Logistyka Ochrona środowiska Prawo Transport Zarządzanie
NASI PARTNERZY
 

GOSPODARKA ODPADAMI
25 października 2018 - 30 października 2018

Gospodarka odpadami w nowych uwarunkowaniach prawnych – jakie obowiązki ciążą na podmiotach zbierających i przetwarzających odpady po zmianie ustawy o odpadach?

 

 

 

25 października 2018r., Warszawa, Warsaw Trade Tower ul. Chłodna 51, sala W7

 

30 października 2018r., Katowice, Europrofes Group ul. Stawowa 10


 

Rejestracja uczestników, kawa powitalna: 9:45

Szkolenie trwa: 10:00 - 16:00 /16:30 z przerwą na kawę i lunch

 

Opis i cel szkolenia

W związku z nasilającym się w ostatnich miesiącach zjawiskiem pożarów odpadów doszło do daleko idących zmian w przepisach prawnych dotyczących zbierania i przetwarzania odpadów. Mowa tutaj o zmianach wprowadzonych na mocy ustawy z dnia 20 lipca o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1592), a także ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 1479). Co istotne, nowe regulacje prawne częściowo weszły w życie w sierpniu, a kolejna grupa przepisów wejdzie w życie już 5 września 2018 r.

Należy przy tym zauważyć, że nowe regulacje prawne zmierzają do zaostrzenia wymagań wobec podmiotów zajmujących się zbieraniem i przetwarzaniem odpadów. I tak, ustawodawca wprowadził obowiązek prowadzenia monitoringu wizyjnego w miejscu magazynowania odpadów lub składowania odpadów, obowiązek uzyskania tzw. operatów przeciwpożarowych, a także wymóg ustanowienia zabezpieczenia roszczeń. Kluczowy obowiązek polega natomiast na obowiązku złożenia w ciągu 12 miesięcy wniosku o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów. Podobny obowiązek dotyczy także prowadzących instalacje, którzy przed 5 września 2018 r. uzyskali pozwolenie zintegrowane uwzględniające zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów. Co istotne, wnioski o zmianę zezwoleń będą musiały spełniać szczegółowe wytyczne wskazane nowelą ustawy o odpadach, a ich niezłożenie w terminie zagrożone jest sankcją w postaci wygaśnięcia danego zezwolenia lub pozwolenia.

Na uwagę zasługuje również fakt, że nowym obowiązkom towarzyszy także wzrost uprawnień kontrolno-nadzorczych Inspekcji Ochrony Środowiska. Wśród nich wskazać należy m.in. zmniejszenie rygorów formalno-prawnych związanych z prowadzeniem kontroli pozaplanowych (tj. bez wcześniejszego poinformowania posiadacza odpadów), a także umożliwienie prowadzenia kontroli w nocy oraz przy użyciu nowych środków (np. dronów). Ponadto, ustawodawca przewidział wzrost budżetu Inspekcji Ochrony Środowiska o ponad 100 mln zł rocznie, co ma przełożyć się na podwojenie liczby inspektorów oraz zwiększenie liczby prowadzonych kontroli.

Wśród innych kluczowych zmian należy zwrócić uwagę także na wejście w życie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo dla przedsiębiorców, czy też zmian związanych z ustaleniem opłat za składowanie odpadów. Co istotne, nowe stawki opłat za składowanie zmieszanych odpadów komunalnych wpływają na wysokość kar pieniężnych ponoszonych przez gminy z tytułu nieosiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji papieru, metalu, tworzywa sztucznego i szkła.

Biorąc pod uwagę rosnące wymagania stawiane podmiotom działającym na rynku odpadowym, przygotowaliśmy szkolenie, którego celem jest z przybliżenie w przystępnej formie aktualnego stanu prawnego, a także przedstawienie projektowanych zmian ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ponadto, szkolenie może być okazją do wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk.

 

Adresaci szkolenia: przedstawiciele zakładów komunalnych, zakładów odbierających i transportujących odpady oraz innych podmiotów zagospodarowujących odpady komunalne (RIPOK, PSZOK), pracownicy starostw, urzędów marszałkowskich oraz regionalnych dyrekcji ochrony środowiska odpowiedzialni za wydawanie decyzji, pracownicy urzędów gminy odpowiedzialni za gospodarkę odpadami;

 

Program szkolenia

Blok I – Nowe uwarunkowania prawne gospodarowania odpadami komunalnymi (ok. 3h lekcyjnych)

Część I –Nowelizacja ustawy o odpadach (1,5 h)

·         Główne założenia nowelizacji

·         Przegląd kluczowych zmian

o    Nowe zasady magazynowania odpadów

o    Obowiązki dotyczące monitoringu wizyjnego (termin na realizację obowiązku, wymagania) 

o    Nowe wymagania do uzyskania zezwoleń na zbieranie i zezwoleń na przetwarzanie odpadów 

o    Forma i tryb ustanawiania zabezpieczenia roszczeń na etapie uzyskiwania zezwolenia

o    Nowe przesłanki odmowy wydania zezwolenia

o    Nowe zasady przywozu odpadów z zagranicy

o    Przegląd nowych uprawnień kontrolnych dla Policji oraz Inspekcji Transportu Drogowego

·         Sankcje za nieprzestrzeganie nowych przepisów

·         Obowiązkowa zmiana zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów

o    Jakie obowiązki ciążą na podmiotach, które posiadają ww. zezwolenia?

o    Jakie obowiązki ciąża na prowadzących instalacje, dla których wydano pozwolenie zintegrowane?

o    Jakie są sankcje za niespełnienie nowych obowiązków?

·         Prezentacja przepisów przejściowych

 

 

 

Część II - Nowelizacja ustawy o inspekcji ochrony środowiska (1 h)

·         Nowe zadania Inspekcji Ochrony Środowiska

·         Przegląd nowych uprawnień kontrolnych i nadzorczych

·         Inne zmiany

 

Część III – Projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (0,5h)

·         Aktualny stan prac legislacyjnych

·         Prezentacja założeń nowelizacji

o    Wzmocnienie kontroli gmin nad systemem gospodarowania odpadami komunalnymi

o    Zmiany dot. przetargów na odbiór oraz na zagospodarowanie odpadów

o    Zmiany dot. selektywnej zbiórki opadów, w tym bioodpadów

o    Zmiany dot. ustalania stawki opłaty za odbiór odpadów

 

Blok II – Konsekwencje ostatnich zmian na lokalne systemy gospodarki odpadami komunalnymi (2h)

 

Opłata za składowanie odpadów w świetle aktualnego rozporządzenia w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska

·         nowe stawki opłat

·         warunki obniżenia opłaty za składowanie odpadów o kodzie 19 05 99

·         zasady badania próbek składowanych odpadów i podmioty uprawnione do dokonywania badań

·         kary za nieosiągnięcie poziomów recyklingu, a wysokość opłat za składowanie odpadów komunalnych

·         narzędzia prawne służące zwiększaniu poziomów recyklingu

 

Skutki prawne wejścia w życie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców

·         zmiany dotyczące rejestru działalności regulowanej

·         zakaz wykonywania przez przedsiębiorcę działalności – uprawnienia wójta (burmistrza, prezydenta miasta)

·         ponowny wpis do rejestru

·         konsekwencje nieosiągnięcia poziomów recyklingu przez odbierającego odpady

 

Skutki prawne wejścia w życie rozporządzenia z dnia 21 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów

o    główne zasady transportu odpadów

o    wymagana dokumentacja

o    oznakowanie środków transportu

o    nowe uregulowania przewozu odpadów niebezpiecznych

 

Obowiązki sprawozdawcze gmin w świetle aktualnych przepisów

o    Zakres obowiązków ciążących na gminie i sankcje za ich nieprzestrzeganie

o    Sprawozdania skupów surowców wtórnych

 

Blok III – Wyzwania na kolejne lata (0,5h)

·         Gospodarka o obiegu zamkniętym

o    istota GOZ

o    perspektywa zmian

o    Idea „Regionalnego Centrum Recyklingu”

o    case study

·         Pytania do prowadzącego

 

 

 

 


INFORMACJE I REJESTRACJA:

MASTER INSTITUTE
tel: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480
biuro@master-institute.pl, www.master-institute.pl

 Copyright © 2010 by Master Institute | All rights reserved ewipo.pl