STRONA GŁÓWNA KONFERENCJE I WARSZTATY SZKOLENIA DLA FIRM SZKOLENIA I KURSY KONTAKT
O firmie Współpraca Oferty Pracy KLIENCI FIRMY KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Bankowość Chemia Energetyka Farmacja Finanse Logistyka Ochrona środowiska Prawo Transport Zarządzanie
NASI PARTNERZY
 

Nowe Prawo Zamówień Publicznych i nowe rozwiązania w procedurze udzielania zamówień publicznych
17 września 2020 - 17 września 2020

Nowe Prawo Zamówień Publicznych

i nowe rozwiązania w procedurze udzielania zamówień publicznych

 

17 września 2020 r.

szkolenie on-line

 

 

Szkolenie dotyczy nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, która została uchwalona w dniu 11 września 2019 r., a wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r. Kilka miesięcy do czasu wejścia w życie przepisów nowego PZP to jeszcze odpowiedni czas na właściwe przygotowanie się w pierwszej kolejności przede wszystkim zamawiających do zgodnego z nowymi regulacji prowadzania postępowań i udzielania zamówień publicznych. To zamawiający w pierwszej kolejności są zobowiązani do wdrożenia tych nowych regulacji w swoich jednostkach jeszcze przed wejścia w życie ustawy po to, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie publicznych zakupów począwszy od 1 stycznia 2021 r. Szkolenie umożliwia pozyskanie wiedzy  w tym zakresie.

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do osób, które w jednostkach zamawiającego zostały skierowane do prowadzenia procedur udzielenia zamówienia publicznego w oparciu o przepisy Prawa zamówień publicznych.

 

PROGRAM SZKOLENIA 

Szkolenie prowadzone w godzinach: 09.30 – 15.30  (przerwy 11.00-11.15 i 13.15-14.00)

 1. Zagadnienia wstępne
 • Nowe pojęcia ustawowe mające wpływ na udzielanie zamówień publicznych
 • Zasady udzielania zamówień publicznych – nowe zasady, wpływ zasad na udzielenie zamówienia publicznego
 • Progi ustawowe – nowe zasady publikacji informacji o progach, próg stosowania nowego PZP, zamówienia bagatelne
 1. Zagadnienia wspólne
 • Plany postępowań, polityka zakupowa państwa, strategie zarządzania kategoriami zakupowymi
 • Nowe zasady prowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych
 • Nowe zasady szacowania wartości zamówienia i stosowania przelicznika wartości
 • Komunikacja zamawiającego z wykonawcami
 • Dokumenty zamówienia – czym są, ich rodzaje i zasady sporządzania
 • Opis przedmiotu zamówienia i przedmiotowe środki dowodowe
 • Wnoszenie wadium – zasady wnoszenia, wysokość i formy dopuszczone nowym PZP
 1. Podmiotowa kwalifikacja wykonawców
 • Zmiana zakresu obligatoryjnych przesłanek do wykluczenia z postępowania
 • Nowy sposób oceny przesłanek fakultatywnych do wykluczenia z postępowania
 • Nowe warunki udziału  w postępowaniu i sposób ich oceny
 • Zmiany w zakresie weryfikacji potencjału podmiotu trzeciego
 • Podmiotowe środki dowodowe – czym  są i jakie zmiany sposobu ich oceny przewiduje nowe PZP
 1. Udzielanie zamówień w procedurze powyżej progów unijnych
 • Analiza potrzeb zamawiającego – zakres przedmiotowy, charakter dokumentu i zasady sporządzania
 • Nowe podejście do trybów udzielania zamówienia - zakres dostępnych trybów
 • Zasady wszczęcia postępowania
 1. Udzielanie zamówień w procedurze poniżej progów unijnych
 • Zakres przepisów mających zastosowanie w ramach zamówień poniżej progów UE
 • Zasady prowadzenia postępowania w trybie podstawowym
 • Inne tryby dopuszczalne w postępowaniu poniżej progów UE
 • Szczególne zasady wszczęcia postępowania i kwalifikacji podmiotowej wykonawców
 • Szczególne zasady związane z ustaleniami wadium i terminu związania ofertą
 1. Procedury szczególne
 • Zamówienia sektorowe – zakres swobody w kształtowaniu warunków udziału w postępowaniu,
 • Usługi społeczne – zmiany w zakresie udzielania zamówień poniżej progu 750 tys. euro
 • Konkurs – nowa podejście, nowa procedura, usprawnienia
 1. Wybór oferty najkorzystniejszej
 • Nowe zasady otwarcia ofert
 • Termin związania ofertą – charakter, sposób obliczania i nowe zasady przedłużania
 • Nowe przesłanki odrzucenia oferty
 • Kryteria oceny ofert – nowe podejście do kryterium jakościowego
 • Unieważnienie postępowania
 1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego
 • Wprowadzenie zasady współdziałania stron na etapie realizacji zamówienia
 • Zaskarżalność postanowień objętych projektem umowy w sprawie zamówienia publicznego
 • Klauzule abuzywne – charakter, zakres, przykłady
 • Zakres obowiązkowych postanowień umownych i zasady obowiązkowej waloryzacji
 • Zaliczki i częściowe płatności, prawo opcji i inne obowiązki w zakresie umów w sprawie zamówienia publicznego
 • Nowe zasady regulacji stosunków z podwykonawcami w ramach zamówień publicznych
 • Raport z realizacji zamówienia – nowy obowiązek ustawowy
 1. Kontrola zamówień publicznych, pozasądowe rozwiązywania sporów i środki ochrony prawnej
 • Koordynacja kontroli w zakresie zamówień publicznych na poziomie różnych organów i instytucji oraz działanie Komitetu ds. kontroli
 • Mediacje i koncyliacje na etapie sporów dotyczących realizacji umów w sprawie zamówienia publicznego
 • Rola Prokuratorii Generalnej SP w pozasądowym rozwiązywaniu sporów wynikających z realizacji zamówienia
 • Zmiany w procedurze rozpatrywania odwołań przez KIO – skład orzekający, zakres zaskarżenia czynności zamawiającego, sposób reprezentacji przed KIO, forma czynności procesowych, uchylenie zakazu zawarcia umowy
 • Skarga na wyrok KIO – nowy sąd, zasady i termin wnoszenia, możliwość wniesienia skargi kasacyjnej

 

 

Szkolenie prowadzi: pracownik Katedry Prawa Informatycznego i Zawodów Prawniczych Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, radca prawny, odnotowana w rankingu „50 najbardziej wpływowych prawników” Dziennik Gazeta Prawna w 2016, członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie, były Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, członek i rzecznik prasowy Krajowej Izby Odwoławczej. Wieloletni praktyk w dziedzinie zamówień publicznych. Autor i współautor wielu publikacji fachowych, artykułów i monografii naukowych i popularnonaukowych oraz eksperckich, redaktor naczelny serii Zamówienia publiczne w orzecznictwie. Zeszyty Orzecznicze i redaktor prowadzący Dodatku Nowe Prawo Zamówień Publicznych. Krok po kroku. Członek Rady Programowej miesięcznika Zamówienia Publiczne Doradca oraz kwartalnika Prawo zamówień Publicznych. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych na wielu uczelniach wyższych. Uczestnik i organizator konferencji i szkoleń dotyczących zamówień publicznych i dyscypliny finansów publicznych. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych oraz dyscyplinie finansów publicznych.

 


Przed szkoleniem otrzymujecie Państwo swój numer uczestnika np. U1 i link przyporządkowany tylko do jednej osoby. Jeśli skorzystają dwie osoby z tego samego linka system nie zadziała. Istnieje możliwość również logowania się na telefonie. Polecamy korzystanie z przeglądarki CHROME.

 

 

INFORMACJE I REJESTRACJA:

MASTER INSTITUTE

tel.: 22 243 90 03

biuro@master-institute.pl, www.master-institute.pl

 Copyright © 2010 by Master Institute | All rights reserved ewipo.pl