STRONA GŁÓWNA KONFERENCJE I WARSZTATY SZKOLENIA DLA FIRM SZKOLENIA I KURSY KONTAKT
O firmie Współpraca Oferty Pracy KLIENCI FIRMY KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Bankowość Chemia Energetyka Farmacja Finanse Logistyka Ochrona środowiska Prawo Transport Zarządzanie
NASI PARTNERZY
 
ARCHIWUM WYDARZEŃ

SYSTEM WSPARCIA PO NOWELIZACJI - CO NOWEGO
07 lipca 2016 - 14 lipca 2016
  System wsparcia OZE po nowelizacji - co nowego? 7 lipca 2016r., Warszawa 14 lipca 2016r., Katowice     8.45-9.00. Rejestracja uczestników. Podstawy prawne, w tym minimalny zakres implementacji: ·       Ustawa o odnawialnych źródłach energii po noweli z grudnia 2015 r. ·       Projekt ustawy o zmianie ustawy o OZE – 5 maja 2016 r. – Druk sejmowy 476. ·       Rozporządzenia wykonawcze 9.00-10.30 Zakres systemu wsparcia w ujęciu podmiotowym – nowe podejście i zasady wejścia do systemu: ·         Biomasa lokalna ·         Instalacja OZE ·         Dedykowana instalacja OZE, hybryda oraz hybryda OZE. ·         Nowe rodzaje podmiotów – mikroklaster energii i maktroklaster energii, spółdzielnia. ·         Prosument – nowe otwarcie. ·         Zasady przyłączania do sieci – nowe założenia, aktualna praktyka i najnowsze orzecznictwo – kiedy można źródło odłączyć od sieci. ·         Koncesje, rejestracja, działalność niereglamentowana przez państw, w tym dla nowych „powołanych” ustawą podmiotów. 10.30-11.00 Zakres wsparcia w ujęciu przedmiotowym: ·         Pojęcie efektu zachęty – a regulacje krajowe. ·         Pojęcie łącznej wartości pomocy publicznej – nowe podejście. ·         Zasady wsparcia prosumenta. 11.00-11.15 PRZERWA NA KAWĘ 11.15-13.15 Zakres zmian dotyczący systemów wsparcia OZE: ·         Świadectwa pochodzenia i energią elektryczna fizyczna – nowe rozwiązania: Ø Nowe zasady wydawania świadectw pochodzenia, Ø Podmioty korzystające, Ø Długość wsparcia, Ø Obowiązek zakupu energii elektrycznej fizycznej - sprzedawca zobowiązany – zakres obowiązku, Ø Nowe zasady określenia poziomu obowiązku – nowy rodzaj świadectw pochodzenia,   ·         Aukcje i energia elektryczna fizyczna: Ø Procedura prekwalifikacji, Ø „Ceny referencyjne” Ø „Stare”, zmodernizowane i nowe instalacje oraz nowe podmioty - jako uczestnicy aukcji, Ø Zasady przeprowadzenia aukcji – koszyki aukcyjne! Ile i jakie? Nowe zasady rozstrzygnięcia aukcji. Ø Obligatoryjna aukcja uzupełniająca. Ø Zakres obowiązku zakupu energii elektrycznej fizycznej po wygranej aukcji, Ø Zakres uprawnienia do pokrycia salda ujemnego dla energii z aukcji, Ø „Okres funkcjonowania wsparcia”, 13.15-14.00 LUNCH 14.00-14.40 Zakres zmian dotyczący systemów wsparcia OZE c.d. 14.40 -15.00 Nowe podmioty w systemie wsparcia: ·         Sprzedawca Zobowiązany – zasady wyznaczenia i funkcje. ·         Operator Rozliczeń Energii Odnawialnej a Zarządca Rozliczeń - zasady i  funkcje działania. ·         Zadania i rola OSP w aukcyjnym systemie wsparcia. ·         Zasady kalkulacji stawki opłaty OZE. ·         Płatnik opłaty OZE – nowe podejście. 15.00-16.00 Gwarancja poziomu wsparcia oraz rozwiązania okresu przejściowego: ·         Zasady „interwencji” na rynku świadectw pochodzenia. ·         Zasady rozliczenia ze zobowiązania wytwarzania w wyniku wygrania aukcji. ·         Zasady kontroli wykonywania działalności – po aukcji. ·         Koszty bilansowania handlowego. ·         Ograniczenia i wyłączenia z sytemu wsparcia. ·        Nowe zasady rozliczenia obowiązku, w tym odbiorcy przemysłowi. ·         Okres przejściowy – „stary” a „nowy” system wsparcia. 16.00 -16.05. Podsumowanie i zakończenie szkolenia        Prowadzący: ZDZISŁAW MURAS, doktor nauk prawnych, radca prawny, wykładowca Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie, wieloletni pracownik URE. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym osiemnastu książek i opracowań zwartych, licznych glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i artykułów z zakresu postępowania karnego, prawa wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa energetycznego (związanych z energetyką odnawialną, kogeneracją, koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciekłych). Jest redaktorem i współautorem m.in. komentarza do Prawa energetycznego (2010 r.) oraz autorem podręczników Podstawy prawa (2015) i Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów (2005).     INFORMACJE I REJESTRACJA: MASTER INSTITUTE tel: 22 188 10 71, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl , www.master-institute.pl

więcej
 
AUKCJE OZE W PRAKTYCE - warsztaty komputerowe
06 lipca 2016 - 06 lipca 2016
  „Aukcje OZE w praktyce  - w świetle nowelizacji ustawy o OZE”         6 lipca 2016r., Warszawa   Warsztaty pt. „Aukcje OZE w praktyce - w świetle nowelizacji ustawy o OZE” mają na celu praktyczne przygotowanie podmiotów wytwarzających energię elektryczną z OZE do prawidłowego przystąpienia do pierwszej aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE, w świetle nowych wymagań wynikających z nowelizacji ustawy o OZE. Jak przygotować deklarację o przystąpieniu do aukcji? Jak uniknąć błędów we wnioskach o wydanie zaświadczeń o dopuszczeniu do udziału w aukcji? W jaki sposób w ofercie określić ilość planowanej do sprzedaży energii? Na te i wiele innych nurtujących Państwa pytań odpowie oraz przeprowadzi studium przypadku dla poszczególnych rodzajów instalacji OZE, ekspert ds. systemów wsparcia CHP i OZE – Leszek Wodzyński. Podczas warsztatów zostaną także przybliżone zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o OZE, tj. w szczególności dotyczące zmian w koszykach systemu aukcyjnego, wprowadzenia nowych definicji klastra energii, spółdzielni energetycznej, czy hybrydowej instalacji OZE. Omówione zostaną także nowe warunki przystąpienia do aukcji i sposób rozstrzygania samej aukcji.   W ramach warsztatu otrzymacie Państwo: §   możliwość przygotowania przykładowych deklaracji o przystąpieniu do aukcji dla istniejących instalacji OZE; §   możliwość przygotowania przykładowych wniosków o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji m.in.: -instalacji OZE – elektrowni fotowoltaicznej; -instalacji OZE – elektrowni biogazowej/biomasowej; -instalacji OZE – elektrowni wodnej; -instalacji OZE – elektrowni wiatrowej; §   możliwość przygotowania przykładowych ofert składanych przez uczestników aukcji; §   możliwość pracy w grupach przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych; §   możliwość wymiany dotychczasowych doświadczeń pomiędzy uczestnikami;   Z uwagi na charakter warsztatów przewidywana liczba uczestników jest ograniczona .   Warsztat poprowadzi Leszek Wodzyński, ekspert ds. systemów wsparcia OZE i CHP. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Z zagadnieniami dotyczącymi źródeł OZE i kogeneracji związany od okresu studiów, wieloletni pracownik URE, odpowiedzialny obecnie w Urzędzie za system wsparcia energii wytwarzanej w kogeneracji, proces koncesjonowania i rejestr małych instalacji. 

więcej
 
SKŁADOWANIE WĘGLA
23 czerwca 2016 - 23 czerwca 2016
  Składowanie węgla 23 czerwiec 2016r., Słok k/Bełchatowa, hotel WODNIK   Rejestracja uczestników, kawa powitalna: 8:30 -  9:00   Szkolenia trwa: 9:00 – 16:30 8:30 – 9:00 rejestracja uczestników, kawa powitalna        1. Przepisy prawne dotyczące utrzymywania zapasów paliw; 2.  Zasady składowania węgla według normy PN-G-07010:1994: ·         Zasady projektowania i budowy składowisk; ·         Sypanie zwałów węgla; ·         Czas bezpiecznego składowania węgla. 3.       Kontrola składowanego węgla: ·         Pomiar temperatury; ·         Zapobieganie i zwalczanie pożarów składowanego węgla. 4.       Czynniki powodujące pogorszenie parametrów jakościowych składowanego węgla: ·         Zmiany parametrów jakościowych węgla; ·         Rozpad ziaren; ·         Utlenianie ·         Unoszenie, spłukiwanie, wgniatanie w podłoże. 5.Dopuszczalne ubytki węgla podczas transportu i składowania: ·         Podstawy prawne szacowania ubytków naturalnych podczas składowania węgla; ·         Wyznaczanie dopuszczalnych ubytków węgla podczas tworzenia składowiska, składowania i zabierania węgla ze składowiska; ·         Zasady kwalifikowania ubytków powstających podczas składowania węgla. 6.Pomiary jakościowe węgla: ·         Parametry jakościowe niezbędne do oceny właściwości węgli; energetycznych; ·         Pobieranie próbek do badań laboratoryjnych; ·         Przygotowanie próbek do badań. 7. Wyznaczanie ilości węgla na zwale:   ·         Wyznaczanie ciężaru objętościowego i nasypowego oraz zasady ich stosowania; ·         Obliczanie ilości węgla na zwale.     INFORMACJE I REJESTRACJA: telefon 22 188 10 71, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl , www.master-institute.pl

więcej
 
Zmiany zezwoleń oraz doskonalenie Systemu monitorowania i raportowania emisji gazów cieplarnianych
16 czerwca 2016 - 16 czerwca 2016
    Zmiany zezwoleń oraz Doskonalenie Systemu monitorowania i raportowania emisji gazów cieplarnianych   16 czerwca 2016r., Katowice   Szkolenie prowadzi: Wiktor Krawczyk, weryfikator wiodący EU ETS, Prezes Zarządu GHG Professional   9.00 – 10.00 Zakres Ustawy o Systemie Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji -Definicje i zakres stosowania Ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji. Prowadzący WK 10.00-11.00 Zmiany w systemie wydawania zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych - Wymóg zmiany zezwoleń - Zakres wniosku o wydanie zezwolenia - Zmiany zezwolenia - wymagania dla Operatorów - Administrowanie zezwoleniami przez Organy - Rola KOBIZE w procesie wydawania zezwoleń - Rozliczanie emisji w przypadku cofnięcia zezwolenia lub zaprzestania działalności WK 11.00-12.30 NOWY formularz Planu Monitorowania (PM), Planu Poboru Próbek  (PPP) Zakres i wymagania formalne dot. PPP. Aktualizacja procedur związanych z planem monitorowania  Formalna aktualizacja planu monitorowania (zezwolenia) WK 12.30-13.15 Obiad   13.15 – 14.30 Weryfikacja raportu rocznego emisji oraz planu monitorowania (PM) Zalecenia do doskonalenia wynikające z raportu rocznego Zapisy ustawy a elektroniczne formularza zaproponowane przez KE NOWY Formularz dot. doskonalenia systemu monitorowania WK 14.30 -15.45 Doskonalenie systemu monitorowania i raportowania Analiza ryzyka – na przykładzie formularza KE Ocena adekwatności planu monitorowania - na przykładzie formularza KE Ocena adekwatności planu poboru próbek  - na przykładzie formularza KE Ocena zmian w działalności WK 15.45 – 16.00 Administracyjne kary pieniężne WK   INFORMACJE I REJESTRACJA: Telefon: 22 188 10 71, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl, www.master-institute.pl  

więcej
 
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA - NOWA USTAWA
10 czerwca 2016 - 23 czerwca 2016
  EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA – nowa ustawa już uchwalona       10 czerwca 2016r., Katowice, hotel NOVOTEL 23 czerwca 2016r., Warszawa GOLDEN FLOOR (Millennium Plaza) Al. Jerozolimskie 123A, XXVI piętro Prowadzący: dr Zdzisław Muras, ekspert prawa energetycznego   Przyjęta  ustawa o efektywności energetycznej z lutego 2016r – najistotniejsze zmiany w stosunku do aktualnego systemu wsparcia:   ·           zakres przedmiotowy stosowania ustawy ·           nowe zasady uzyskania świadectw efektywności energetycznej – brak przetargu! ·           nowe zasady wydawania świadectw efektywności energetycznej, ·           nowe zasady rozliczenia obowiązku - realizacja przedsięwzięcia, świadectwa, opłata zastępcza – co, kiedy, ile, jak? ·           rozliczać się po roku, dwóch a może trzech – jak to wybierać i realizować,  ·           wieloletnie okresy rozliczenia obowiązku a taryfy, ·           odbiorca energochłonny w świetle nowego obowiązku, ·           audyt efektywności energetycznej dla przedsiębiorstw – nowy obowiązek i jego weryfikacja, ·           okres przejściowy – co i kiedy wygasa – jak nie stracić świadectw i rozliczyć obowiązek. ·           ile okresów rozliczeniowych za 2016 r.?   ·         Czy w 2015 został ogłoszony ostatni przetarg na wyłonienie przedsięwzięć efektywnościowych? ·         Co z jego rozstrzygnięciem? ·         Czy będzie można uzyskać świadectwa w wyniku tego przetargu i jak długo będą one ważne.? ·         Zasady rozliczenia obowiązku w przypadku funkcjonowania dwóch systemów prawnych. ·         Nowe zasady wsparcia efektywności energetycznej do 2020 (projekt ustawy o efektywności energetycznej z 2016 r.): a) od kiedy będą obowiązywać, b) czy nadal będą funkcjonowały świadectwa efektowności energetycznej, c) jak będzie można rozliczyć się z obowiązku efektywnościowego -rozliczenie roczne, dwu i trzyletnie, d) jak obowiązek będzie uwzględniany w taryfach, e) obowiązek a odbiorca energochłonny, f) audyt efektywności energetycznej i jego weryfikacja, f) kto i od kiedy będzie zobowiązany do przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa.       Zapraszamy do udziału w pozostałych szkoleniach: ZWOLNIENIA Z AKCYZY NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ dla energochłonnych Jak z nich skorzystać w praktyce? 2 czerwca 2016r., Katowice Warsztaty poprowadzą i na Państwa pytania odpowiedzą: Łukasz Janiga, Senior Menedżer w Zespole Podatków Pośrednich i Ceł Deloitte w Warszawie Anna Wibig, Menedżer w Zespole Podatków Pośrednich i Ceł Deloitte w Warszawie       INFORMACJE I REJESTRACJA: MASTER INSTITUTE tel: 22 188 10 71, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl, www.master-institute.pl  

więcej
 
ZWOLNIENIA Z AKCYZY NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ DLA ENERGOCHŁONNYCH
19 maja 2016 - 19 maja 2016
  ZWOLNIENIA Z AKCYZY NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ dla energochłonnych Jak z nich skorzystać w praktyce?   19 maja 2016r., Warszawa   Warsztaty poprowadzą i na Państwa pytania odpowiedzą:   dr Zdzisław Muras, Ekspert prawa energetycznego (wyłącznie lokalizacja warszawska) Łukasz Janiga, Senior Menedżer w Zespole Podatków Pośrednich i Ceł Deloitte w Warszawie Anna Wibig, Menedżer w Zespole Podatków Pośrednich i Ceł Deloitte w Warszawie Adam Jodłowski, radca prawny, Senior Managing Associate w katowickim biurze Deloitte Legal (wyłącznie lokalizacja Katowice)     1 stycznia 2016 r. weszły w życie nowe preferencje w akcyzie od energii elektrycznej - tzw. zwolnienie procesowe obejmujące energię elektryczną wykorzystywaną w procesach mineralogicznych, metalurgicznych, elektrolitycznych oraz do celów redukcji chemicznej oraz zwolnienie energii zużywanej przez tzw. zakłady energochłonne. W dalszym ciągu tzw. „duzi” odbiorcy przemysłowi mają szansę w określonych przypadkach skorzystać ze zwolnienia dla energii eklektycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł. Jakie warunki należy spełnić aby skorzystać z tych preferencji i zredukować koszty akcyzy na energię elektryczną w firmie? Przepisy akcyzowe przewidywały już wcześniej zwolnienia procesowe i dla tzw. zakładów energochłonnych dla wyrobów gazowych oraz dla wyrobów węglowych. Stąd też przy stosowaniu tych nowych preferencji można w pewnym zakresie kierować się doświadczeniami zdobytymi na gruncie wcześniej obowiązujących przepisów, bogatym orzecznictwem sądowym oraz interpretacjami wydanymi przez Ministerstwo Finansów.  Niemniej specyfika wyrobów węglowych czy gazowych, sposób w jaki są wykorzystywane w procesach różni się od energii elektrycznej, dlatego podejście organów podatkowych do nowych preferencji w pewnych aspektach może być odmienne. Pojawiły się też już pierwsze interpretacje w zakresie nowych zwolnień dla energii elektrycznej, które niewątpliwe zawierają szereg istotnych wskazówek w zakresie praktycznych wątpliwości jak stosować nowe przepisy. Eksperci Deloitte podczas seminarium podzielą się z Państwem swoimi praktycznymi doświadczeniami: ·          które zwolnienie może być optymalne w danej sytuacji, ·          jak zważyć benefity i wysiłek zaimplementowania danego zwolnienia ·          jak wykorzystać umorzone świadectwa pochodzenia do zmniejszenia kosztów akcyzy ·          jakie są możliwości uzyskania statusu podatnika akcyzy od energii elektrycznej Pan Zdzisław Muras  przybliży Państwu zagadnienia związane z koncesjami na energię elektryczną.     Szczegółowe informacje i rejestracja: biuro@master-institute.pl ; tel: 22 188 10 71, mobile: 604 050 480  

więcej
 
Zasady funkcjonowania OSD na rynku energii elektrycznej w Polsce - aspekty prawne z prawa energetycznego i ustawy OZE. Wytyczne w kalkulacji taryf
21 kwietnia 2016 - 22 kwietnia 2016
  Zasady funkcjonowania OSD na rynku energii elektrycznej w Polsce  - aspekty prawne z prawa energetycznego i ustawy OZE Wytyczne w kalkulacji taryf 21-22 kwietnia 2016r., Warszawa     Miejsce szkolenia: GOLDEN FLOOR (budynek Millennium) Al. Jerozolimskie 123A XXV piętro Rejestracja uczestników: 8:30 - 9:00 Rozpoczecie szkolenia godz. 9:00   Najważniejsze zagadnienia: Podstawy prawne funkcjonowania rynku energii Struktura i podstawowe podmioty rynku Nowe podmioty z ustawy OZE a OSD Zakres obowiązków operatorów systemów elektroenergetycznych (OSP/OSD) Rozstrzyganie sporów przez Prezesa URE – realizacja obowiązków publicznoprawnych Kary pieniężne a zadania OSD z prawa energetycznego i ustawy OZE Ochrona interesów odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen i stawek opłat Pokrycie kosztów uzasadnionych w zakresie dystrybucji energii elektrycznej Różnicowanie cen i stawek, tworząc grupy taryfowe Udział opłat stałych w łącznych opłatach za świadczone usługi dystrybucyjnej INFORMACJE I REJESTRACJA: +48 604 050 480, biuro@master-institute.pl   

więcej
 
Raportowanie i weryfikacja emisji gazów cieplarnianych w III okresie EU ETS – zmiany wynikające z ustawy
14 kwietnia 2016 - 26 kwietnia 2016
  Raportowanie i weryfikacja emisji gazów cieplarnianych w III okresie EU ETS – zmiany wynikające z ustawy   14 kwietnia 2016r., Warszawa 26 kwietnia 2016r., Katowice     9.00 – 9.20 Zakres Ustawy o Systemie Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji -Definicje i zakres stosowania Ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji.   WK 9.20-11.00 Zmiany w systemie wydawania zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych - Wymóg zmiany zezwoleń -Zakres wniosku o wydanie zezwolenia -Zmiany zezwolenia-wymagania dla Operatorów -Administrowanie zezwoleniami przez Organy - Rola KOBIZE w procesie wydawania zezwoleń -Rozliczanie emisji w przypadku cofnięcia zezwolenia lub zaprzestania działalności WK 11.00-12.30 Zasady przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji a ich monitorowanie. Formularz sprawozdania zgodnie z art. 24 decyzji KE - Przydziały uprawnień na produkcję inną niż produkcja energii elektrycznej - Przydziały uprawnień do emisji dla instalacji wytwarzających energię elektryczną - Zmiany w zdolności produkcyjnej; zmniejszenie/zwiększenie/nowe instalacje a przydział uprawnień WK   obiad   13.30 – 14.30 Ocena adekwatności planu monitorowania – formularz Excel -       z punktu widzenia spełnienia obowiązku formalnego -       w kontekście raportu dot. zmian w zakresie zdolności produkcyjnej, poziomu działalności i eksploatacji NIMsId_Sprawozdanie_art24(1)_CIMs   w kontekście weryfikacji raportu rocznego WK 14.30 -15.00 Jak prowadzić nadzór nad przepływomierzami -       Zalecenia producentów -       wymagania rozporządzenia i wytycznych w zakresie wzorcowania i nadzoru nad przepywomierzami -       legalizacja i wzorcowanie -       dokumentowanie nadzoru nad układami niewymagającymi legalizacji WK 15.00 – 15.30 Raportowanie jakości zużywanych paliw i surowców -       współpraca z laboratorium akredytowanym -       plan pobierania próbek paliw i surowców -       częstotliwość poboru próbek – formularz Excel -       ocena adekwatności planu pobierania próbek -       kontrola procesów zlecanych na zewnątrz WK 15.30 – 16.00 Omówienie zmian w zakresie weryfikacji i akredytacji weryfikatorów: -       termin wyboru weryfikatora – formularz Excel -       kontrola weryfikatorów -       wymagania wobec weryfiaktorów -       zmiany dokumentów systemowych -    Zapisy ustawy a elektroniczne formularza zaproponowane przez KE -    Administracyjne kary pieniężne WK

więcej
 
Zmiany zezwoleń oraz doskonalenie Systemu monitorowania i raportowania emisji gazów cieplarnianych
13 kwietnia 2016 - 19 kwietnia 2016
  Zmiany zezwoleń oraz doskonalenie Systemu monitorowania i raportowania emisji gazów cieplarnianych     13 kwietnia 2016r., Warszawa 19 kwietnia 2016r., Katowice     9.00 – 10.00 Zakres Ustawy o Systemie Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji -Definicje i zakres stosowania Ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji. Prowadzący WK 10.00-11.00 Zmiany w systemie wydawania zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych - Wymóg zmiany zezwoleń - Zakres wniosku o wydanie zezwolenia - Zmiany zezwolenia - wymagania dla Operatorów - Administrowanie zezwoleniami przez Organy - Rola KOBIZE w procesie wydawania zezwoleń - Rozliczanie emisji w przypadku cofnięcia zezwolenia lub zaprzestania działalności WK 11.00-12.30 NOWY formularz Planu Monitorowania (PM), Planu Poboru Próbek  (PPP) Zakres i wymagania formalne dot. PPP. Aktualizacja procedur związanych z planem monitorowania  Formalna aktualizacja planu monitorowania (zezwolenia) WK 12.30-13.15 Obiad   13.15 – 14.30 Weryfikacja raportu rocznego emisji oraz planu monitorowania (PM) Zalecenia do doskonalenia wynikające z raportu rocznego Zapisy ustawy a elektroniczne formularza zaproponowane przez KE NOWY Formularz dot. doskonalenia systemu monitorowania WK 14.30 -15.45 Doskonalenie systemu monitorowania i raportowania Analiza ryzyka – na przykładzie formularza KE Ocena adekwatności planu monitorowania - na przykładzie formularza KE Ocena adekwatności planu poboru próbek  - na przykładzie formularza KE Ocena zmian w działalności WK 15.45 – 16.00 Administracyjne kary pieniężne WK        

więcej
 
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA - ROK 2016 DWIE USTAWY
07 kwietnia 2016 - 07 kwietnia 2016
      EFEKTYWNOSC ENERGETYCZNA Rok 2016 - Dwie ustawy o efektywności energetycznej!   7 kwietnia 2016r., Warszawa GOLDEN FLOOR (Millennium Plaza) Al. Jerozolimskie 123A, XXVI piętro   Prowadzący: dr Zdzisław Muras, ekspert prawa energetycznego   Przyjęty projekt ustawy o efektywności energetycznej z lutego 2016r – najistotniejsze zmiany w stosunku do aktualnego systemu wsparcia:   ·           zakres przedmiotowy stosowania ustawy ·           nowe zasady uzyskania świadectw efektywności energetycznej – brak przetargu! ·           nowe zasady wydawania świadectw efektywności energetycznej, ·           nowe zasady rozliczenia obowiązku - realizacja przedsięwzięcia, świadectwa, opłata zastępcza – co, kiedy, ile, jak? ·           rozliczać się po roku, dwóch a może trzech – jak to wybierać i realizować,  ·           wieloletnie okresy rozliczenia obowiązku a taryfy, ·           odbiorca energochłonny w świetle nowego obowiązku, ·           audyt efektywności energetycznej dla przedsiębiorstw – nowy obowiązek i jego weryfikacja, ·           okres przejściowy – co i kiedy wygasa – jak nie stracić świadectw i rozliczyć obowiązek. ·           ile okresów rozliczeniowych za 2016 r.?   ·         Czy w 2015 został ogłoszony ostatni przetarg na wyłonienie przedsięwzięć efektywnościowych? ·         Co z jego rozstrzygnięciem? ·         Czy będzie można uzyskać świadectwa w wyniku tego przetargu i jak długo będą one ważne.? ·         Zasady rozliczenia obowiązku w przypadku funkcjonowania dwóch systemów prawnych. ·         Nowe zasady wsparcia efektywności energetycznej do 2020 (projekt ustawy o efektywności energetycznej z 2016 r.): a) od kiedy będą obowiązywać, b) czy nadal będą funkcjonowały świadectwa efektowności energetycznej, c) jak będzie można rozliczyć się z obowiązku efektywnościowego -rozliczenie roczne, dwu i trzyletnie, d) jak obowiązek będzie uwzględniany w taryfach, e) obowiązek a odbiorca energochłonny, f) audyt efektywności energetycznej i jego weryfikacja, f) kto i od kiedy będzie zobowiązany do przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa.   * DYSKUSJA PRZEWIDYWANA PRZY KAŻDYM BLOKU TEMATYCZNYM   Dr Zdzisław Muras – dr nauk prawnych, radca prawny, wykładowca Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie, wieloletni pracownik URE. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym osiemnastu książek i opracowań zwartych, licznych glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i artykułów z zakresu postępowania karnego, prawa wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa energetycznego (związanych z energetyką odnawialną, kogeneracją, koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciekłych). Jest redaktorem i współautorem m.in. komentarza do Prawa energetycznego (2010 r.) oraz autorem podręczników Podstawy prawa (2015) i Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów (2005).  

więcej
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Copyright © 2010 by Master Institute | All rights reserved ewipo.pl